Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Kort om kvartalet
Vår marknadsandel inom kapacitiva sensorer för mobiltelefoner har ökat sedan motsvarande kvartal förra året. Flera smartphonemodeller lanserades med den senaste generationens sensorer från Fingerprints.Omsättningen i det första kvartalet 2020 påverkades av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar i varutransporter till följd av coronavirusutbrottet.Vårt erbjudande inom Payments & Access stärktes under kvartalet, bland annat genom lanseringen av en vidareutvecklad version av vår biometriska mjukvaruplattform.Första kvartalet 2020Intäkterna uppgick till 310,0 Mkr (342,9)Bruttomarginalen uppgick till 24 % (23)EBITDA uppgick till 11,6 Mkr (35,8)Rörelseresultatet uppgick till -17,7 Mkr (-1,9)Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,01)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,8 Mkr (-161,1)Kommentar från vdCoronavirusutbrottet har haft långtgående konsekvenser, inte minst för alla de som drabbats av sjukdomen. Att värna våra anställdas, kunders och partners hälsa och välbefinnande, och på så sätt även bidra till minskad smittspridning, är av största vikt för Fingerprints. Vi har därför anpassat våra arbetsrutiner och verksamheten har kunnat fortlöpa på ett bra sätt. Det är glädjande att soliditeten i koncernen förbättrades till 83 procent.Samtidigt är det tveklöst så att världen just nu genomgår enorma sociala, ekonomiska och politiska påfrestningar. Det är klart att Fingerprints också berörs, men vi jobbar hårt för att så långt det är möjligt mildra effekterna. Jag är stolt över vår personal, som gör sitt yttersta för att se till så att vi fortsätter skapa värde för våra kunder och partners i denna svåra situation.Omsättningen i det första kvartalet 2020 påverkades negativt av utmaningar kopplade till vår försörjningskedja i Asien, framförallt i form av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar i varutransporter till följd av coronavirusutbrottet. Vi räknar med fortsatt påverkan av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Situationen har dock förbättrats något i takt med att restriktioner till följd av coronavirusutbrottet successivt har lyfts i Asien.Samtidigt bedömer vi att den ekonomiska inbromsningen i världen, med ökande arbetslöshet och fallande efterfrågan på konsumentprodukter, kommer att påverka vår omsättning negativt. Läget är dock svårbedömt, vilket avspeglas i en stor spridning i de prognoser som publicerats. Externa branschbedömare räknar för tillfället med att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med uppemot 10–20 procent under 2020.Samtidigt som vi arbetar med att hantera de kortsiktiga utmaningarna i verksamheten, ligger våra långsiktiga strategiska prioriteringar fast. Vår FoU-organisation har kunnat behålla fullt fokus på utvecklingsprojekten, och vi har fortsatt att stärka vår position på marknaden, både inom Mobile och Payments & Access. Vår marknadsandel inom kapacitiva sensorer för mobiltelefoner har ökat sedan motsvarande kvartal förra året. Flera smartphones introducerades på marknaden under kvartalet med våra nyligen lanserade sensorer, bland andra Realme X50 med FPC1540 och Moto G Power med FPC1520. Vi stärker även vårt erbjudande inom Payments & Access, bland annat genom lanseringen av en vidareutvecklad version av vår biometriska mjukvaruplattform för betalningar, som nu även kan användas inom en rad olika Access-tillämpningar, dvs biometrisk åtkomstkontroll. Parallellt med detta har vi lanserat två touchsensorer specifikt anpassade för Access-segmentet: FPC1020 och FPC1024. Vi kunde nyligen ingå ett globalt licensavtal med FEITIAN avseende Fingerprints biometriska mjukvaruplattform, tillsammans med ett volymavtal för sensorer. Avtalet gäller både biometriska kort och olika typer av accessenheter. Efterfrågan på praktiska, säkra och pålitliga biometriska lösningar ökar, och vi är mycket glada över detta samarbete med FEITIAN, som innebär att våra överlägsna biometriska sensorer och mjukvara fortsätter vinna mark inom betalningar och åtkomstkontroll. Trots utmaningarna i världen, som påverkar alla, så verkar vi i en unikt intressant bransch. Det finns fantastiska möjligheter att utveckla användningen av biometri i världen, och Fingerprints har ett mycket starkt utgångsläge.Christian Fredrikson, vd och koncernchefIdag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=162För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 1757019.BilagaDelårsrapport Q1 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.