Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2019 KLO 17.15
KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVOITTO KASVOI LÄHES 20 PROSENTTIAVarainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 12,3 miljoonaa euroa (1-9/2018: 13,5 milj. euroa)Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos lähes kaksinkertaistui ja oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa)Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos paraniStrategiamme mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat 814 miljoonaa euroa (noin 250 milj. euroa).             
Tammi-syyskuu 2019
Liiketoiminnan tuotot olivat 53,1 miljoonaa euroa (51,0 milj. euroa)Liikevoitto oli 15,4 miljoonaa euroa (15,3 milj. euroa)Tarkastelujakson voitto oli 12,1 miljoonaa euroa (14,8 milj. euroa). Tilikauden voitto sisältää -0,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) osakkuusyhtiön tulososuuttaEvlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,59 euroa) ja oman pääoman tuotto 21,1 prosenttia (26,8 %)Hallinnoidut varat nousivat ja olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 13,6 miljardia euroa (12,3 mrd. euroa)Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 118 prosenttia (118 %).             
Heinä-syyskuu 2019
Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,0 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa)Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa)Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,20 euroa).             Näkymät vuodelle 2019 tarkennettuYleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuus paranee.Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2019 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta supistui vuoden 2018 aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti.Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 liikevoiton säilyvän vertailukauden tasolla tai ylittävän sen.Aiemmin totesimme, että kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut*Vuodelta 2018 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 21.3.2019
Toimitusjohtaja Maunu LehtimäkiLiiketoiminta kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi positiivisesti. Asiakasaktiivisuus oli alkuvuoden tapaan vireää, mikä heijastui rahastotuotteiden, täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden sekä yrityspalveluiden vahvana kysyntänä. Rahasto- ja varainhoitopalkkiot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja hallinnoitava asiakasvarallisuus nousi 13,6 miljardiin euroon, mikä on Evlin historian korkein luku. Nettopalkkiotuottojen kasvu sekä taseen tuottojen säilyminen edellisvuoden tasolla siivittivät konsernin liikevaihdon nousua 12 prosenttia ja liikevoiton kasvua lähes 20 prosenttia vertailukautta korkeammalle.Evlin strategian kannalta keskeiset vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittäminen ja myynti, kansainvälinen rahastomyynti, sekä asiakaskokemusta ja digitalisaatiota edistävät hankkeet kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osalta keräsimme uutta pääomaa lähes 50 miljoonaa euroa Evli Private Equity I Ky ja II Ky -rahastoihin sekä Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuottoon. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden pääoma, sisältäen sijoitussitoumukset, ylitti tarkastelujakson päättyessä 800 miljoonaa euroa, sen ollessa vuotta aiemmin noin 250 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista sijoitustuotteista on siten lyhyessä ajassa tullut merkittävä palkkiotuottojen lähde ja odotamme näiden suhteellisen merkityksen tulevaisuudessa edelleen lisääntyvän.Kansainvälinen rahastomyynti kasvoi tarkastelujaksolla noin 100 miljoonalla eurolla ja on vuoden alusta luettuna kasvanut noin 450 miljoonalla eurolla. Suurin osa kansainvälisestä rahastomyynnistä kohdistui yrityslainarahastoihimme, erityisesti Evli Pohjoismaat Yrityslaina -rahastoon, joka saavutti syyskuun lopussa jo lähes miljardin euron pääoman. Kokonaisuutena kansainvälinen rahastopääomamme nousi 2,5 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli kaksi miljardia euroa. Evlille merkittäviä markkinoita Suomen ulkopuolella ovat Ruotsi ja muut pohjoismaat sekä Keski-Euroopan isot maat, erityisesti Saksa, Ranska ja Espanja. Kansainvälisen rahastomyynnin odotamme jatkossakin painottuvan yrityslainarahastoihin ennätysalhaisten korkojen ja toisaalta maailmantalouden haasteiden, Kiinan ja USA:n kauppasodan sekä Brexitin luoman epävarmuuden rajoittaessa sijoittajien laajempaa riskinottohalua.Kotimaassa rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myynti kehittyi myös positiivisesti niin yksityis- kuin yhteisöasiakkaidenkin osalta. Yksityishenkilöiden varainhoitopalveluiden kasvua on viime aikoina kiihdyttänyt Evlin aiempaa laajempi vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjonta yhdessä markkinoiden johtaviin kuuluvan Private Banking -palvelun kanssa. Yhteisöasiakkaiden puolella kasvua on tukenut Evlin menestyminen varainhoitopalveluiden laatua mittaavissa tutkimuksissa. KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2019 Finland” -tutkimuksessa, Evli valittiin viidentenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi.   Nettomerkinnät Evlin perinteisiin sijoitusrahastoihin olivat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yli 800 miljoonaa euroa ja rahastopääomamme kyseisissä rahastoissa nousi 9,2 miljardiin euroon. Evli on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö ja sen markkinaosuus oli syyskuun lopussa 7,6 prosenttia. Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentissä, Corporate Finance -liiketoiminta kehittyi hyvin ja laskutus lisääntyi edellisvuodesta. Yhtiön toimeksiantokanta on vakaa ja näkymät vuoden viimeiselle neljännekselle ovat suotuisat. Näkymiä tukevat lokakuun alussa toteutettu Relais Group Oyj:n listautumisanti, jonka järjestelypalkkiot kirjautuvat vuoden viimeiselle vuosineljännekselle. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoimintaa kasvattivat uusien asiakkuuksien voittaminen sekä olemassa olevien asiakkaiden aiempaa laajemmat ohjelmat. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta tukee Evli konsernin strategista tavoitetta kasvattaa varainhoidon asemaa suomalaisten asiakkuuksien keskuudessa.Jatkamme määrätietoista työtä strategisten painopistealueidemme kehittämiseksi, tavoitteenamme nykyistä laajempi rahastovalikoima ja kansainvälisempi asiakaskunta. Kehittämällä uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tahdomme entistä paremmin vastata asiakaskysyntään ja vahvistaa rahastotuotteidemme katetta. Myös työmme ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi ja sijoitusprosessien tehostamiseksi jatkuu. Vuosineljänneksen lopussa Evli saattoi päätökseen yhteistoimintaneuvottelut konsernin hallinto- ja tukitoiminnoissa, jonka seurauksena henkilöstön määrä väheni yhdeksällä vakituisella työntekijällä. Prosessien virtaviivaistaminen ja uusien työntekomallien luominen ovat keskeinen osa Evlin tietojärjestelmähankkeiden myötä haettavaa toiminnan skaalatutuvuuden kasvattamista sekä kustannustehokkuuden lisäämistä. Toimialalla vallitsevat trendit, mm. sääntelyn lisääntyminen, digitalisaatio, passiivisen sijoittamisen kasvu, hintakilpailu sekä vastuullisuus osaltaan korostavat asiakaskunnan laajentamisen tärkeyttä, erilaistumista ja tiukkaa tekemisen fokusta sekä jatkuvaa kustannustehokkuuden tavoittelemista.     
EVLI PANKKI OYJ
Lisätietoja:Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com
Evli Pankki OyjEvli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 75,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,9 prosenttia (30.9.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.