Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Hässleholm den 23 oktober 2019Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2019 – 31 augusti 2019Nettoomsättningen uppgick till 1 033,7 (1 185,8) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 72,0 (179,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 72,6 (167,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 81,0 (155,7) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,25 (6,25) SEK.Under perioden togs 28 (23) nya vindkraftverk med en total effekt om 104,4 (79,4) MW i drift.Under perioden överlämnades motsvarande 29,0 (25,6) vindkraftverk med en total effekt om 105,2 (84,4) MW till kunder.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 524 (415) MW.Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 1,4 (5,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 511 (534) SEK/MWh.I juni tecknade Eolus North America, Inc avtal med Vestas för leverans av upp till 13 vindkraftverk av modell Vestas V126 med en samlad effekt upp till 47 MW till vindpark Wind Wall i Kalifornien, USA.I juli tecknade Eolus avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindpark Øyfjellet (400 MW) i Norge. Detta genom en villkorad försäljning av 100 procent av aktierna i det dotterbolag som äger samtliga rättigheter att etablera vindparken, inklusive ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norge, samt ett uppdragsavtal där Eolus skall hantera byggnationen av vindparken åt Aquila Capital.I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Nylandsbergen (68 MW) och Sötterfällan (36 MW) till kunder. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till båda vindparkerna.Verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019Nettoomsättningen uppgick till 2 031,9 (1 366,0) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 118,3 (202,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 116,0 (198,9) MSEK. Verksamhetsårets resultat efter skatt uppgick till 132,8 (194,3) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,33 (7,81) SEK per aktie.Under verksamhetsåret togs 31 (25) nya vindkraftverk med en total effekt om 115,2 (83,8) MW i drift.Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 34,0 (30,8) vindkraftverk med en total effekt om 120,0 (93,3) MW till kunder.Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 11,7 (30,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 560 (470) SEK/MWh.För räkenskapsåret 2018/2019 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50) SEK per aktie.Utdelning, årsredovisning och årsstämmaÅrsredovisning kommer att offentliggöras den 29 november 2019. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2020. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.
För ytterligare information kontakta:Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 oktober 2019 kl. 08.30 CET.Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 570 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav cirka 525 MW är i drift.
BilagaBokslutskommuniké Eolus Vind 2018-2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.