Elanders genomför kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten

Som ett led det kontinuerliga arbetet med att förbättra lönsamheten i koncernen kommer Elanders att inleda ett kostnads- och effektiviseringsprogram under fjärde kvartalet. Detta kommer främst att beröra den tyska verksamheten inom Elanders underkoncern LGI, som utgör en del av affärsområdet Supply Chain Solutions. Programmet, som initierats av LGI:s nya koncernchef Bernd Schwenger, är en naturlig fortsättning på den omorganisation av LGI som han inledde under tredje kvartalet. Effektiviseringsprogrammet fokuserar på att sänka de fasta kostnaderna och öka den interna effektiviteten. Detta sker bland annat genom åtgärder som reducerar indirekta kostnader, såsom till exempel kostnader för administration och andra stödfunktioner. Antalet ledande befattningshavare kommer samtidigt att minskas för att skapa kortare beslutsvägar, vilket både kommer att öka effektiviteten samt sänka de fasta kostnaderna.”Vi har under 2019 lyckats höja marginalerna i flertalet av våra bolag och genom att vidta dessa åtgärder skapar vi en plattform som ytterligare ökar vår konkurrenskraft och möjliggör en fortsatt positiv marginalutveckling”, säger Magnus Nilsson, koncernchef för Elanders.I samband med att programmet initieras under fjärde kvartalet kommer engångskostnader om cirka 60 Mkr att belasta resultatet. Programmet beräknas ge årliga besparingar med motsvarande belopp med start från och med år 2020.
För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.Bilaga2019-11-15 – Elanders pressmeddelande – Elanders genomför kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.