Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas” valdyba siūlo visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2020 m. balandžio 29 d. 10 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:1. Audito išvados dėl 2019 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Su informacija akcininkai susipažino.
2. Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas.
Su informacija akcininkai susipažino.
3. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti 2019 metų AB “Panevėžio statybos trestas” metines konsoliduotas  ir atskiras finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 26 656 711 EUR;
Išmokėti dividendai –   0  EUR;
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  – 590 332 EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 133 420 EUR;
Pervedimai iš rezervų  –  745 069 EUR;
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)  –  0 EUR;
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso  –  28 125 532 EUR;
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  –    0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti  –  0 EUR;
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  –    0 EUR;
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  –   0  EUR;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  –   0 EUR;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus  –  28 125 532 EUR.
5. Audito komiteto narių rinkimas.
Į audito komitetą rinkti:
–       Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
–       Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
–       Eglę Grabauskienę.
6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ aukščiausio ir vidutinio lygmens vadovų atlygio politiką (pridedama) pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį.
Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir kiek  bus tęsiamas karantinas, paskelbtas LR vyriausybės nutarimas 2020 m. kovo 25 d. Nr. 264  „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503
Priedai19-PST-Bendroves-Atskiros ataskaitos 2019 _LT19-PST-Konsoliduotos ataskaitos 2019 _LTAtlygio politika_PST

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.