DLH – Indkaldelse XOGF 24 Januar 2020

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGAktionærerne i Dalhoff Larsen & Hornemann A/S, CVR. nr. 34 41 19 13, (”Selskabet”) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse
                                                                
Fredag den 24. Januar 2020 kl. 12.00
hos Visionhouse, Lyskær 8, 2730 Herlev med følgende dagsorden med forslag stillet af bestyrelsen: Forslag om ændring af selskabets navn
 
Forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen
 
Bemyndigelse til dirigenten til at registrere den vedtagne beslutning.
 
Evt.             Ad dagsordenens punkt 1.
I vedtægternes punkt 1 ”Selskabets navn er Lyskær Holding A/S ændres til ”Selskabets navn er Scandinavian Investment Group A/S”.
Ad dagsordenens punkt 2.Det foreslås, at Søren Dal Thomsen, Jørgen Beuchert og Steen Sandgaard nyvælges til bestyrelsen (deres baggrundsdata er vedlagt som bilag til denne indkaldelse), samt at Jakob Have genvælges til bestyrelsen. Jakob Have´s baggrundsdata fremgår af selskabets hjemmeside.Nuværende bestyrelsesmedlemmer Carsten Lønfeldt og Lars Risager genopstiller ikke til bestyrelsen.SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAVDe på dagsordenens punkt 2 kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, jf. selskabslovens § 105, mens de på dagsordenens punkt 1 fremsatte forslag fra bestyrelsen kan vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106.    REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMMERegistreringsdatoEn aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder 17 Januar 2020 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.  Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskortEn aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 20 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.1 og rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via aktionærportalen på www.dlh.com ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode. Adgangskort kan rekvireres ved at sende en e-mail til mh@dlh.com, pr. telefon +45 28126609 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket til e-mail mh@dlh.com.Alternativt kan tilmeldingsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest 20. januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.Adgangskort vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.FuldmagtAktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan blanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Selskabet pr. e-mail til mh@dlh.com eller til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk senest 20 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.BrevstemmeAktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode afgive brevstemme via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest torsdag den 23. januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.Alternativt kan brevstemmeblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Selskabet pr. e-mail til mh@dlh.com eller til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk senest torsdag d. 23 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUTSelskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for indkaldelsen kr. 26.783.248,50. Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i Selskabet: Efter notering, jf. vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.DAGSORDEN MV.Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com:1) Indkaldelsen2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen3) Dagsordenen og de fuldstændige forslag4) Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemmeSPØRGERETAktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen samt til øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. mail til CEO Michael Hove mh@dlh.com. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på Selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om de nævnte forhold.København, den 2. Januar 2020Dalhoff Larsen & Horneman A/SBestyrelsenKontakt:Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon nr. 28 12 66 09.
Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsenSøren Dal Thomsen:CEO Spektrum A/SDirektør Kirstein Agg. Holding A/SDirektør/ejer Dal Thomsen Holding ApSDirektør/ejer Lemon Invest ApSDirektør/ejer Dal Thomsen Ejendomme ApSBestyrelsesformand Buddinge Gård A/SBestyrelsesformand Teaterhaven holding ApSBestyrelsesmedlem Sodemann Invest A/SBestyrelsesmedlem BAMBOH INVEST ApSKandidaten anses som uafhængigLinkedin profil: https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8rendalthomsen/Særlige kompetencer indenfor:Asset managementInvestering i alle aktieklasserMARisikostyringEjendommeBestyrelsesarbejde
Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen
Jørgen Beuchert:CEO Nordic Corporate Investment A/SCEO NCI Advisory A/SEjer/direktør G4 HOLDING ApSEjer/direktør JLB INVEST ApSFormand for Dansk Merchant Capital A/SFormand DMC Holding 2015 ApSFormand/ejer Annexstræde 6 ApSDirektør/ejer ABB 2007 ApSBestyrelsesmedlem Future Gaming Group International ABKandidaten anses som uafhængigLinkedin profil: https://www.linkedin.com/in/j%C3%B8rgen-beuchert-1467166/Særlige kompetencer indenfor:Asset managementFinansieringMARisikostyringBestyrelsesarbejde
Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen
Steen Sandgaard:
Partner i Vinding Gruppen A/SBestyrelsesformand Eigil Jensen Billund A/SBestyrelsesformand Dansk Granit Import A/SBestyrelsesmedlem EJNER HESSEL A/SBestyrelsesformand rcgroup A/SBestyrelsesformand reprocentret a/sBestyrelsesformand JMC A/S, SVANE KØKKENET, VEJLEBestyrelsesformand GENVEJ A/SDirektør/ejer ANDSØ INVEST ApSAdm. direktør EJENDOMSSELSKABET NØRREGADE 8, VEJLE A/SAdm. direktør EJENDOMSSELSKABET VESTERGÅRDSVEJ 12-14, NÆSTVED A/SAdm. direktør EJENDOMSSELSKABET VIBY A/SAdm. direktør Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/SAdm. direktør Ejendomsselskabet Pileengen, Køge A/SAdm. direktør Ejendomsselskabet Boholte, Køge A/SAdm. direktør Ejendomsselskabet Stensballe A/SAdm. direktør Ejendomsselskabet Skovlunde A/SKandidaten anses som uafhængigLinkedin profil: https://www.linkedin.com/in/steen-sandgaard-85874b2a/Særlige kompetencer indenfor:EjendomsinvesteringerRisikostyringAsset managementBestyrelsesarbejdeVedhæftet fil01 2020 DLH – Indkaldelse til XOGF 24 januar 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.