Digital transformation har givet overskud

Selskabsmeddelelse nr. 1-2019/20
29. november 2019
                                                                                                                                                   InterMail er i dag et datadrevet full service kommunikationshus, som tilbyder strategiske, analytiske og kreative kommunikationsløsninger samt rådgivning om, hvordan man skaber den største forretningsmæssige effekt af sin kommunikation. Med digital vækst, overskud og en markant forstærket salgsledelse er der skabt et stærkt fundament for de kommende år. HOVEDPUNKTER:I det forgangne år har vi oplevet positive effekter af den målrettede marketing- og brandingindsats, da vi har fået tilgang af 310 nye kunder i Danmark og Sverige. Den store tilgang af 508 nye kunder over de seneste 2 år (2017/18 – 198) og (2018/19 – 310) vidner om, at der er stor og stigende efterspørgsel efter vores produkter og services.Omsætningen i 2018/19 blev på 135,1 mio. kr. mod 135,5 mio. kr. året før, svarende til et fald på 0,3%. Korrigeret for svækkelsen af den svenske krone på 1,8 mio. kr. er der tale om en stigning i aktivitetsniveauet på 1,0%.EBITDA blev på 16,8 mio. kr. i 2018/19 mod 19,5 mio. kr. i 2017/18. Tilbagegangen skyldes den lavere svenske krone, samt fald i salget af papirbaserede produkter, investeringer i digitale kompetencer samt omkostninger til afskedigelser og kapitalfremskaffelse.Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) blev på 5,7 mio. kr. mod på 11,9 mio. kr. i 2017/18, og skyldes det lavere EBITDA samt højere afskrivninger (afskrivninger i 2017/18 blev positivt påvirket af en reklassificering af to leasingkontrakter).De finansielle nettoudgifter udgjorde 5,1 mio. kr. i 2018/19 mod 5,8 mio. kr. i 2017/18, hvilket primært skyldes tab på renteswap i 2017/18. InterMail har i 2018/19 nedbragt sin rentebærende bankgæld med 55,3 mio. kr.Resultat før skat blev på 0,6 mio. kr. i 2018/19 mod 12,9 mio. kr. i 2017/18. Det lavere resultat skyldes det lavere EBIT, samt en indtægt på særlige poster i 2017/18 på 6,8 mio. kr.Skat af årets resultat udgjorde 0,2 mio. kr. i 2018/19 mod 8,1 mio. kr. i 2017/18, og skyldes regulering i udskudt skat samt koncern bidrag.Koncernresultatet blev i 2018/19 på 0,2 mio. kr. mod -7,1 mio. kr. i 2017/18.Soliditetsgraden udgjorde 10,6% ultimo 2018/19 og er på samme niveau som i 2017/18. Egenkapitalen var ultimo 2018/19 på 18,5 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. i 2017/18. Nedgangen skyldes fald i reserven for valutareguleringer.InterMail har i november 2019 opnået enighed med sin bankforbindelse om tilpasning og forlængelse af kreditfaciliteterne med genforhandling 20. december 2020. Kreditfaciliteterne er på markedsmæssige vilkår og med vanlige covenants, herunder kvartalsvise mål for omsætning og EBITDA. FORVENTNINGER:InterMail befinder sig i et kommunikationsmarked med høj digital vækst, hvor omsætningen inden for skræddersyet og individualiseret kommunikation forventes fordoblet inden for de kommende 5 år*. Samtidig oplever vi fortsat stor efterspørgsel efter digital konvertering af kommunikationsløsninger hos vores eksisterende kunder, og med tilgang af 310 nye kunder i det seneste år, er der skabt et stærkt fundament for de kommende år.I 2019/20 vil der fortsat være fuldt fokus på at udvikle samarbejdet med eksisterende kunder med henblik på salg af yderligere løsninger og services samt på at tiltrække nye kunder, som efterspørger InterMails unikke kompetencer indenfor omnichannel markedskommunikation, relationsmarkedsføring og digitale loyalitetsklubber – både fysisk og digitalt.I 2019/20 forventes det igen, at omsætningen af digitale produkter og services vil vise fremgang, som følge af investeringen i udvikling af nye digitale produkter samt partnerskaber i det forgangne år. De nye digitale produkter og partnerskaber understøtter vores vision om at skabe stærke digitale kommunikationsløsninger inden for marketing automation, hvilket samtidigt understøtter vores kunders stigende behov for omnichannel markedskommunikation.I 2019/20 forventes det at omsætningen af papirbaseret produkter vil falde, som følge af fortsat konvertering fra fysisk til digital kommunikation. InterMail oplever dog stadig stærk efterspørgsel efter kommunikationsløsninger, som kombinerer digital og papirbaseret kommunikation.Vi vil samtidig fortsætte investeringerne i at tiltrække dygtige kompetencer inden for marketing automation, digital forretningsudvikling samt rådgivning til at understøtte vores kunders behov for omnichannel markedskommunikation.Med dygtige kompetencer inden for forretningsforståelse, teknologi og kreativitet samt professionel eksekvering af komplekse fysiske og digitale udsendelser (output management), er InterMail klar til følge sine kunder internationalt.I 2019/20 afvikles de sidste forpligtigelser vedrørende selskabets tidligere konvolutaktiviteter – husleje i Oskarshamn – hvorfor der ikke forventes at forekomme yderligere ændringer til det tidligere fremviste resultat af ophørende aktiviteter i årsrapport 2018/19.Økonomiske forventningerBaseret på en svensk kronekurs på 0,70 DKK/SEK forventes for 2019/20:• En koncernomsætning i niveauet 125-135 mio. kr. mod 135,1 mio. kr. i 2018/19• Et EBITDA-resultat i niveauet 17-22 mio. kr. mod 16,8 mio. kr. i 2018/19• Et EBT-resultat i niveauet 1-5 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i 2018/19 Venlig hilsen
InterMail A/S
 Yderligere oplysninger:Anders Ertmann, CEO
Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 51 16 13 72
E-mail: anders.ertmann@intermail.com
Nicolas Olivares, Finance Director
Telefon: 39 67 28 22
Mobil: 61 77 25 73
E-mail: nicolas.olivares@intermail.com
 *Kilde: Dagbladet Børsen den 29. januar 2018 InterMail er et datadrevet full service kommunikationshus med fokus på effektfulde løsninger inden for omnichannel markedskommunikation, relationsmarkedsføring og digitale loyalitetsklubber. Vedhæftede filerSelskabsmeddelelse_1 2019-20 – ÅrsregnskabInterMail – Årsrapport 2018-19

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.