Den Jyske Sparekasse – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4/2020Grindsted, den 28. februar 2020Den Jyske Sparekasse afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d. 24. marts 2020, kl. 16.00
I henhold til vedtægternes pkt. 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i                      Den Jyske Sparekasse A/STirsdag, den 24. marts 2020 på Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund.Dagsorden:1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.
6. Bemyndigelse til køb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil den ordinære generalforsamling i 2022 – mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 10% af sparekassens aktiekapital.  Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.  
7. Forslag fra bestyrelsen7b. Godkendelse af vederlag for 2020 til bestyrelsesmedlemmer i Den Jyske Sparekasse A/S.7c. Godkendelse af vederlag for 2020 til repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse A/S.7.d Vedtægtsændringer for Den Jyske Sparekasse A/S.7.d.1 Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.4 vedrørende ejerbogsfører.
Som følge af fusionen af sparekassens ejerbogsfører, VP Services A/S, og VP Securities, med sidstnævnte som det fortsættende selskab, forslår bestyrelsen, at vedtægternes pkt. 3.4 opdateres til følgende ordlyd, der afspejler ejerbogsførerens nye navn og CVR-nummer:
Sparekassens ejerbog føres af VP Securities A/S, cvr.nr. 21 59 93 36.”7.d.2 Forslag om ændringer af vedtægternes punkter 5 og 5.2 til 5.8 vedrørende sparekassens bundne sparekassereserve.
Bestyrelsen foreslår, at det i vedtægterne præciseres, at de dele af sparekassens bundne sparekassereserve, der er omtalt i vedtægternes punkter 5.2 og 5.3, er delmængder af sparekassereserven som omtalt i pkt. 5.1. Dette indebærer rettelser i punkterne 5 og 5.2 – 5.8.
7.d.3 Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 8.2 vedrørende standarddagsorden for generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres, således at standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling fremadrettet også indeholder 1) en vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår, 2) godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår samt 3) godkendelse af vederlag til repræsentantskabet for det igangværende regnskabsår.
7.d.4 Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 7.3 vedrørende varsel for indkaldelse af generalforsamling.
Varslet for indkaldelse til generalforsamlinger ønskes udvidet, således at indkaldelse kan ske op til 5 uger forinden generalforsamlingen afholdes. Ordlyden af pkt. 7.3 foreslås derfor ændret til ”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen”.
8. Bemyndigelse til dirigenten.9. Eventuelt.Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.d kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af pkt. 7.d.2 kræves endvidere skriftligt samtykke fra Fonden for Sparekassen i Skals (i det omfang forslaget vedrører den i vedtægternes pkt. 5.2 nævnte reserve) og Den Jyske Sparekasses Støttefond (i det omfang forslaget vedrører den i vedtægternes pkt. 5.3 nævnte reserve).
Til vedtagelse af dagsordenens øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Sparekassens aktiekapital på nominelt 99.291.760 kr. er fordelt på 9.929.176 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme på generalforsamlingen. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen, den 17. marts 2020, er noteret som aktionær i ejerbogen eller meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen på registreringsdatoen.
Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 20. marts 2020, kl. 23:59. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via sparekassens hjemmeside www.djs.dk, via VP Investor Services på www.vp.dk/gf eller ved personlig henvendelse i en af sparekassens afdelinger og mod forevisning af behørig legitimation.
Fuldmagt og brevstemme
Hvis en aktionær med møde- og stemmeret ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan den pågældende aktionær give en fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Alternativt kan aktionæren afgive brevstemme.
Fuldmagt og brevstemme kan afgives elektronisk på sparekassens Investor Portal via www.djs.dk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på www.djs.dk.
Den underskrevne blanket skal sendes til Investor Services, VP Securities, Weidekampsgade 14, 2300  København S, e-mail: vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagten skal – uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev – være VP Investor Services i hænde senest fredag, den 20. marts 2020 kl. 23:59, og brevstemme skal være VP Investor Services i hænde senest mandag, den 23. marts 2020 kl. 12:00. Gives fuldmagt til tredjemand, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.
Yderligere oplysninger
På sparekassens hjemmeside www.djs.dk findes fra fredag den 28. februar 2020 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2019, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag. Fra fredag den 28. februar 2020 kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ir@djs.dk eller Den Jyske Sparekasse A/S, Investor Relations, Borgergade 3, 7200 Grindsted.
Persondata
For nærmere information om, hvordan Den Jyske Sparekasse indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen henvises til sparekassens Informationsark om behandling af personoplysninger for aktionærer m.v., som er tilgængelig på selskabets hjemmeside https://www.djs.dk/media/3886/informationsark-persondatabehandling-aktionaerer.pdf.
På bestyrelsens vegne
Niels Fessel
Formand
Vedhæftet filDJS Selskabsmeddelelse nr. 4-2020 – Indkaldelse generalforsamling