Den Jyske Sparekasse – Bruttolønsordning – medarbejderaktieprogram i 2. halvår 2020

Selskabsmeddelelse nr. 3/2020Grindsted, den 28. februar 2020
Bruttolønsordning – medarbejderaktieprogram i 2. halvår af 2020
Bestyrelsen i Den Jyske Sparekasse har truffet beslutning om, at der arbejdes mod at igangsætte et medarbejderaktieprogram i 2. halvår af 2020.Medarbejderaktieprogrammet vil være baseret på aftaler om kontantlønsnedgang og vil ske inden for rammerne af Ligningslovens § 7P. Medarbejderne vil kunne erhverve aktier for op til 20 % af deres bruttoløn, og aktierne vil i henhold til programmet kunne erhverves til en favørkurs på op til 13 % i forhold til markedskursen. Aktier erhvervet i henhold til ordningen vil ikke kunne overdrages i en periode på minimum 6 måneder efter erhvervelsen.Programmet vil løbe over 12 måneder, og omfattede personer vil være direktionen og alle medarbejdere ansat i Den Jyske Sparekasse.Sparekassen forventer at erhverve aktierne til brug for medarbejderaktieprogrammet via et tilbagekøbsprogram, og det forventes således ikke, at der udstedes nye aktier.Antallet af aktier omfattet af ordningen vil afhænge af, hvor mange medarbejdere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at anslå, hvor mange aktier der vil skulle anvendes til brug for ordningen. En igangsættelse af medarbejderaktieordningen vil ikke påvirke forventningerne til årets resultat. Ordningen forventes at være udgiftsneutral for sparekassen.En endelig beslutning om igangsættelse af medarbejderaktieprogrammet forudsætter bl.a., at Sparekassens generalforsamling fornyer bestyrelsens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, samt at Finanstilsynet fornyer Sparekassens tilladelse til erhvervelse af egne aktier.Med venlig hilsenNiels Fessel                                              Claus E. Petersen
Bestyrelsesformand                                  Adm. direktør
For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),
Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte),
Vedhæftet filDJS selskabsmeddelelse nr. 3-2020 – Bruttoloensordning