Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2019

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2019)Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 432 MSEK (1 369).EBITA ökade till 80 MSEK (72), motsvarande en EBITA-marginal om 5,6 procent (5,3).Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 75 MSEK (68), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent (5,0).Resultatet efter finansiella poster ökade till 71 MSEK (66).Resultatet efter skatt ökade med 8 procent till 56 MSEK (52).Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 8,25 SEK, att jämföra med 8,20 SEK för räkenskapsåret 2018/19.Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 424 MSEK.Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 18 procent (18) och avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) till 25 procent (24).Den operativa nettolåneskulden uppgick till 349 MSEK (419) och soliditeten var 38 procent vid rapportperiodens utgång.Momentum Groups årsstämma 2019 hölls den 29 augusti 2019. Utdelningen fastställdes till 3,20 SEK per aktie.Rapportperioden (1 april-30 september 2019)Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 008 MSEK (2 912).EBITA ökade till 155 MSEK (146), motsvarande en EBITA-marginal om 5,2 procent (5,0).Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 145 MSEK (138), motsvarande en rörelsemarginal om 4,8 procent (4,7).Resultatet efter finansiella poster ökade till 137 MSEK (135).Resultatet efter skatt uppgick till 107 MSEK (106).
VDs KOMMENTARERPositiv resultatutveckling och starkt kassaflöde under första halvåret
Försäljningsutvecklingen under de första sex månaderna på räkenskapsåret 2019/20 har varit fortsatt stabil för de flesta av våra större verksamheter. Årets andra kvartal präglades av en relativt låg aktivitet bland kunderna under sommarmånaderna juli-augusti, främst i Sverige och Finland, medan försäljningen under kvartalets avslutning återigen utvecklades mer positivt. Våra förvärvade verksamheter bidrog samtidigt på ett positivt sätt vilket gjorde att koncernens totala omsättning har ökat med 3 procent hittills under året.
Kombinationen av en stabil försäljningsutveckling och det fortsatta förbättringsarbetet i koncernen bidrog till att Momentum Group ökat EBITA med 6 procent hittills under räkenskapsåret, och EBITA-marginalen uppgår till 5,2 procent. Resultatutvecklingen under året har påverkats positivt av bland annat stärkta täcknings­grader i framförallt TOOLS Sverige och Momentum Industrial samt genomförda förvärv. Omstrukturerin­gen av logistikfunktionen för TOOLS Norge fortskrider enligt plan och har hittills medfört extra kostnader om cirka 8 MSEK i Norge under året, varav 2 MSEK i det andra kvartalet. Momentum Industrial redovisade fortsatt en positiv försäljnings- och resultatutveckling inom samtliga sina produkt- och tjänsteområden under det senaste kvartalet, och har genom förvärvet av ETAB Industriautomation tidigare under året väsentligen breddat sitt erbjudande av produkter och tjänster inom industriell hydraulik.Tack vare fokuserade insatser har kassaflödet från den löpande verksamheten stärkts under rapportperioden, även justerat för IFRS 16-effekter.Decentraliserat resultatansvar och samordning är nyckeln
Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår effektivitet, förbättra vårt resultat samt att minska vår rörelsekapitalbindning. Det decentraliserade resultatansvaret och kostnadskontroll i samtliga våra enheter i kombination med ökad samordning och gemensamma resurser inom områden som logistik, erbjudande och inköp är nyckeln till framgång. Jag har tillsammans med mina många engagerade medarbetare en stark tilltro till våra fortsatta förbättringsmöjligheter. Vi fortsätter även utvärdera intressanta förvärvsmöjligheter som skulle kunna stärka vår position på våra huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland ytterligare.
Stockholm i oktober 2019Ulf Lilius
VD & koncernchef

Presentation av Delårsrapport – 6 månader 2019/20
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.
Tid: Fredag den 25 oktober 2019 kl. 11:00 CET.
Webblänk: https://financialhearings.com/event/12128.
Telefonnummer: SE +46 8 566 426 93 / UK +44 33 330 090 31 / US +1 83 352 683 98
KontaktinformationUlf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32
Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET.Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.BilagaMomentum Group Q2 2019-20 Sv

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.