KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEFLAMO AB (PUBL)