• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Danske Bank A/S opjusterer forventningerne for 2019. Forventer nu et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne for 2019. Forventer nu et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne for 2019
Forventer nu et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.
På baggrund af en række ekstraordinære forhold vedrørende skat, den årlige test af goodwill for værdiforringelse samt andre forhold, der alle påvirker resultatet efter skat i 4. kvartal 2019, opjusterer vi forventningerne for 2019. Tidligere forventede vi et resultat efter skat for året i midten af spændet på 13-15 mia. kr., jf. selskabsmeddelelse nr. 19 af den 2. december 2019. Nu forventer vi et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.Nettoeffekten af de ekstraordinære forhold forventes at være ca. 1,1 mia. kr.To forhold vil påvirke skat:International sambeskatning: Danske Bank har siden 2009 deltaget i en international sambeskatningsordning. Ordningen løber automatisk i en tiårig periode og udløber således i 2019. Bestyrelsen har besluttet, at banken ikke skal deltage i en ny tiårig periode, og derfor tilbageføres en hensættelse, der tidligere er indregnet vedrørende udskudt skat som følge af international sambeskatning. Tilbageførslen vil påvirke resultatet positivt med ca. 5,2 mia. kr.
 
Hensættelse til udskudt skat: Samtidig forventer vi at foretage en hensættelse til udskudt skat vedrørende regulering af den skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser, der er indregnet til amortiseret kostpris, hvilket vil have en negativ effekt på ca. 1,1 mia. kr.I forbindelse med den årlige gennemgang af balancen og test af aktiver for værdiforringelse forventer vi følgende forhold:Goodwill: Som følge af den årlige test af goodwill for værdiforringelse vil vi indregne en nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver på ca. 2,0 mia. kr.
 
Nedskrivninger: På baggrund af en gennemgang af vores låneportefølje forventer vi et behov for ekstraordinære nedskrivninger på ca. 0,4 mia. kr. før skat.
 
Driftsomkostninger: Omkostningerne forventes at stige med ca. 1,0 mia. kr. før skat som følge af tab relateret til operationelle risici, transformationsomkostninger og porteføljeændringer.
 
Non-core: I Non-core-porteføljen forventer vi at foretage negative værdireguleringer på ca. 0,1 mia. kr. før skat.                       
Vi fastholder vores forventning om en egenkapitalforrentning på 5-6 pct. for 2020.
Forventningerne og effekten af de enkelte ekstraordinære forhold er fortsat forbundet med usikkerhed.Danske Bank offentliggør Annual Report 2019 den 5. februar 2020.Danske BankKontaktpersoner:
Fungerende pressechef Karl Kjær Bang, telefon 45 14 14 00
Chef for Investor Relations Claus Ingar Jensen, telefon 45 12 84 83

Vedhæftet filSelskabsmeddelelse nr 20 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.