• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Correction: Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Correction: Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Patikslinimas: teisių apskaitos diena, suteikianti teisę Bendrovės akcininkams pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų – 2020 m. balandžio 27 d.
Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 10 d. 13:00 val. sušaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (II aukšto posėdžių salėje).Susirinkimo darbotvarkė:Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu;Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo;Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo mažinimo;Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo;Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos nario išrinkimo.Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedas Nr. 2).Atsižvelgiant į tai, apie poreikį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai prašome informuoti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš visuotinį akcininkų susirinkimą žemiau nurodytais el. pašto adresais. Visais atvejais Bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, nebus leista dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime.Akcininkai registruojami nuo 12:00 val. iki 12:55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@kn.lt bei i.berzauskas@kn.lt  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@kn.lt bei i.berzauskas@kn.lt.Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@kn.lt bei i.berzauskas@kn.lt  ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 13:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 3 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).Teisių apskaitos diena, suteikianti teisę Bendrovės akcininkams pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų – 2020 m. balandžio 27 d.Su susirinkimo sprendimo projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.kn.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip pat pateikiama ši informacija ir dokumentai:– Pranešimas apie susirinkimo šaukimą;– Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną.Priedai:Sprendimų projektai;Balsavimo biuletenis;Nauja pakeistų įstatų redakcija (susijusi su papildomu įnašu);Nauja įstatų redakcija.
         Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.PriedaiPriedas Nr. 1_Sprendimų projektai_VAS_lt_2020-04-10Priedas Nr. 2 Balsavimo biuletenis_VAS_lt_2020-04-10Darbotvarkės klausimas 2_ Priedas Nr. 3 – Pakeista Bendrovės įstatų nauja redakcija (lt)Darbotvarkės klausimas 4_ Priedas Nr. 4 – AB Klaipėdos nafta nauja įstatų redakcija (lt)

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.