Correction: Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Taisymas: pakeistas pridedamas dokumentas. 
2019 m. gruodžio 17 d. įvykusiame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:1. Dėl naujos LITGRID AB buveinės registravimo1.1. Pakeisti LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, dabartinės registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius) buveinės adresą iš A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius į Viršuliškių skg. 99B, Vilnius.1.2. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių pasirašyti visus reikiamus dokumentus bei atlikti visus reikiamus veiksmus siekiant įregistruoti naują LITGRID AB buveinę iki 2019 m. gruodžio 23 dienos.2. Dėl metinio atlygio biudžeto nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo2.1. Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. nustatyti šiuos atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių) nepriklausomiems valdybos nariams:2.1.1. 1750 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie taip pat eina bent vieno UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje (toliau – grupė) suformuoto valdybos komiteto nario pareigas;2.1.2. 1400 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai eurų) nepriklausomiems valdybos nariams, kurie neina nė vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų;2.1.3. 2150 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina bent vieno grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigas; bei komiteto pirmininkui, kuris taip pat eina ir nepriklausomo valdybos nario pareigas grupėje;2.1.4. 1800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų), atsižvelgiant į papildomas kolegialaus organo pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, valdybos pirmininkui, kuris neina nė vieno iš grupėje suformuoto valdybos komiteto nario pareigų;2.2. Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytos sumos yra paskaičiuotos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.2.3. Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių, atsižvelgiant į šiuo sprendimu pakeistą Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygį, pasirašyti pakoreguotas sutartis su nepriklausomais Bendrovės valdybos nariais.2.4. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra išrenkamas grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir / arba valdybos pirmininku arba Bendrovės nepriklausomas valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės nepriklausomo valdybos nario atlygis yra keičiamas atsižvelgiant į aukščiau nurodytus Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygių dydžius. Atitinkamai Bendrovės generaliniam direktoriui yra pavedama ir jis yra įpareigojamas Bendrovės vardu pasirašyti sutarčių su Bendrovės nepriklausomais valdybos nariais pakeitimus, įtvirtinančius tokius atitinkamų Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygio pokyčius.2.5. Nustatyti, jog 2020 m. bendras metinis biudžetas Bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur, iš kurių 37 800 Eur skirti nepriklausomų valdybos narių atlygiui, o 3780 Eur skirti mokymo išlaidoms.3. Dėl sutarties su nepriklausomais valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje standartinių sąlygų pakeitimo3.1. Patvirtinti atnaujintas standartines nepriklausomo valdybos nario sutarties dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (UAB „EPSO-G“ pateiktas sutarties projektas (pridedama)).Pridedama: UAB „EPSO-G“ pateiktas nepriklausomo valdybos nario sutarties dėl veiklos LITGRID AB valdyboje projektas.LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.euPriedas2019-12-17 VLD_nario_veiklos_sutartis_su atlygiu_LG_taisymas

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.