Coop Pank AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 28. mail 2020 algusega kell 11:00 (Eesti aja järgi) Tallinna Ülikooli saalis „Maximum“ (Narva mnt 29, Tallinn).Vastavalt Seltsi nõukogu 25. märtsi 2020 otsusele on Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamineKinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. 2. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamineKinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta kasum 5 527 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda  5 251 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.3. Audiitori nimetamine 2020. – 2022. aasta majandusaastaks.Nimetada Coop Pank AS-i 2020. – 2022. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.4.     Põhikirja muutmine
4.1.  Muuta põhikirja punkti 3.2.7. ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord, nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti kohta ja muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest, kui õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.“
4.2.  Muuta põhikirja punkti 3.2.9. ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 3.2.5.1, 3.2.5.2 ja 3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem häälteenamuse nõue. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.“
4.3.  Seoses põhikirja punkti 3.2.9. sõnastuse muutmisega kustutada põhikirjast punktid 3.2.9.1. – 3.2.9.4.
4.4.  Täiendada põhikirja uue punktiga 3.3.5, mille alusel on nõukogul võimalik suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks:
„Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.“
4.5.  Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
5. Märkimise eesõiguse välistaminePõhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 11.12.2017.a Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks. 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumineKutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov. 7. Nõukogu liikmete valimineValida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks alljärgnevad isikud:Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm) aastat).Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.8. Nõukogu liikmetele tasu maksmineMäärata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: määrata nõukogu esimehe ja aseesimehe põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 000 eurot kuus (bruto).Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 21. mai 2020. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, so kell 10:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla  aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@cooppank.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Narva mnt 4, Tallinn, 4. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 25. mail 2020 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel www.cooppank.ee/investorile avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate Seltsi kodulehel www.cooppank.ee/investorile.Seltsi juhatus palub aktsionäridel arvestada, et üldkoosoleku toimumise ajaks ei pruugi eriolukord olla lõppenud. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel üldkoosolekul hääletamiseks volitada Seltsi juhatuse esimeest Margus Rinki, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.cooppank.ee/investorile avaldatud blankette, ning üldkoosolekul ise füüsiliselt mitte osaleda.Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks ohutusmeetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks vastavalt üldkoosoleku toimimise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele ning Terviseameti soovitustele.Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, põhikirja uue versiooni, Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2019. aasta tegevusaruande ning juhatuse selgitusega märkimise eesõiguse välistamise kohta) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel www.cooppank.ee/investorile ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Narva mnt 4 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00‑17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@cooppank.ee.Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 13. mail 2020 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Narva mnt 4, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Narva mnt 4, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25. mail 2020 kell 23:59.Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e‑posti aadressil info@cooppank.eeLugupidamisega,Margus Rink
Coop Pank AS
juhatuse esimees
Teate edastas:Kristjan Seema
Turundus ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5505 253
e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.