Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

CONSTI YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2019, KLO 8.30                                                          Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019                                                               LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI7–9/2019 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 7–9/2018):
·Liikevaihto 81,8 (78,9) milj. euroa; kasvua 3,7 %
·Käyttökate 3,0 (-1,0) milj. euroa ja käyttökateprosentti 3,6 % (-1,3 %)
·Liikevoitto/-tappio 2,1 (-1,4) milj. euroa ja liikevoitto/-tappioprosentti 2,6 % (-1,8 %)
·Tilauskanta 206,4 (270,1) milj. euroa; muutos -23,6 %
·Vapaa kassavirta -0,4 (-3,5) milj. euroa
·Osakekohtainen tulos 0,17 (-0,17) euroa
1–9/2019 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1–9/2018):
·Liikevaihto 236,5 (219,0) milj. euroa; kasvua 8,0 %
·Käyttökate 4,5 (1,3) milj. euroa ja käyttökateprosentti 1,9 % (0,6 %)
·Liikevoitto 1,8 (0,0) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 0,8 % (0,0 %)
·Vapaa kassavirta -1,1 (-9,1) milj. euroa
·Osakekohtainen tulos 0,06 (-0,05) euroa
                               
Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2019:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2019 liiketulos paranee vuoteen 2018 verrattuna.
 Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti”Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi 3,7 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 81,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuvauhtimme on tasaantunut alkuvuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa liikevaihdon kehitystä tuki edelleen suurten peruskorjaushankkeidemme korkealla tasolla pysynyt volyymi.Liiketuloksemme jatkoi paranemistaan edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna ja oli selkeästi vertailukautta parempi. Heinä-syyskuun liiketuloksemme oli 2,1 (-1,4) miljoonaa euroa eli 2,6 (-1,8) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamme kannattavuus kehittyi pääosin positiivisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vaikka jo lopetetun Asuntokorjausyksikön vanhoilla projekteilla oli edelleen negatiivista vaikutusta tulokseemme, vaikutus jäi odotetusti alkuvuotta selkeästi pienemmäksi. Kaikki toimialamme tekivät voitollisen tuloksen kolmannella neljänneksellä.Syyskuun lopun tilauskantamme oli 206,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta supistui 8,3 prosenttia edellisen tilikauden lopun tilauskantaan verrattuna ja oli 23,6 prosenttia vertailukautta pienempi. Saimme heinä-syyskuun aikana uusia tilauksia 37,0 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 5,7 prosentin laskua vertailukauteen nähden. Uusien tilausten ja tilauskannan kehityksessä heijastuu edellisvuonna konserninlaajuisesti käyttöönotettu valikoivampi ja tiukempi tarjoustoiminta sekä käynnissä olevien suurten peruskorjaushankkeiden sitomat resurssit.Katsauskaudella jatkoimme yhtiön kannattavuutta ja kilpailukykyä parantavan käänneohjelmamme jalkautusta. Ohjelmalla tavoitellut keskeiset hyödyt – organisaation parantunut asiakaslähtöisyys, liiketoiminnan johtaminen lähempänä työmaatoteutusta sekä organisaation parantunut riskienhallinta ja reagointikyky – ovat jo nähtävissä. Tehdyillä toimenpiteillä olemme systemaattisesti rakentaneet entistä kestävämmän pohjan liiketoimintamme kehittämiselle ja kasvattamiselle. Tulemme jatkamaan työtä käänneohjelmamme läpiviemiseksi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös käänneohjelman kustannussäästötavoitteen saavuttaminen etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Kannattavuutta ja suorituskykyä parantavien toimenpiteidemme ansiosta katsauskauden kiinteät kulumme olivat vertailukautta matalammat.Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden markkinaympäristö jatkui kohtuullisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Uudisrakentamisen ennakoitu hidastuminen ei ole vielä näkemyksemme mukaan heijastunut korjausrakentamisen markkinoihin. Uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän kohtuullisella tasolla Constin markkina-alueilla loppuvuonna.”Toimintaympäristö ja näkymät vuodelle 2019Ammattimaisen korjausrakentamisen määrä on kasvanut Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti ja ylittänyt parhaimmillaan uudisrakentamisen arvon. Muuhun Eurooppaan verrattuna kasvu on ollut rakennuskantamme iästä johtuen ripeää. Korjausrakentamisen arvo talonrakennuksessa vuonna 2018 oli arviolta noin 13,0 miljardia euroa.Rakennusteollisuus ry arvioi lokakuun suhdannekatsauksessaan talonrakentamisen määrän supistuvan vuonna 2019 noin 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Muutoksen taustalla on arvio asuntojen uudisrakentamisen hidastumisesta. Ennusteessaan Rakennusteollisuus ry arvioi uudisrakentamisen supistuvan vuonna 2019 noin 2,5 prosenttia kun taas korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2020 uudisrakentamisen supistumisen arvioidaan kiihtyvän 10,2 prosenttiin korjausrakentamisen jatkaessa 1,5 prosentin kasvuaan. Uudisrakentamisen odotetaan keskittyvän entistä voimakkaammin suuremmille kaupunkiseuduille ja kasvualueille. RT:n mukaan korjausrakentamisen rooli korostuu uudisrakentamisen hidastuessa. Myös korjausrakentamisen odotetaan painottuvan kasvuseutujen asuinrakennuksiin.Tilastokeskuksen viimeisimmät tilastot uudistuotannon lupa- ja aloitusmääristä viittaavat siihen, että uudisrakentaminen tulee hidastumaan pitkän nousun jälkeen talouskasvun rauhoittuessa, ja toteutuessaan sillä odotetaan olevan kahtalainen vaikutus korjausrakentamisen markkinoihin. Yhtäältä rakentamisen arvoketjun paineen hellittäessä resurssien saatavuuden ja laadun odotetaan paranevan, mutta toisaalta kilpailun erityisesti suurista korjaushankkeista odotetaan lisääntyvän.LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n lokakuun 2019 suhdannekysely osoittaa rakentamisen kiivaimman kasvuvaiheen olevan takana ja LVI-urakoitsijoiden odottavan loivaa laskua normaalitasolle. Uudistuotannon hidastuessa painopiste on siirtymässä korjausrakentamiseen. Erityisesti putkiremonttien määrän odotetaan lisääntyvän. 2020-luvulla putkiremonttien tarpeessa arvioidaan olevan vuosittain jopa 30 000 asuntoa.Korjausrakentamisesta yli puolet on asuinrakennusten korjauksia. Korjausrakentamisen painottuminen asuinrakennuksiin selittyy pitkälti rakennuskannan iällä. Tällä hetkellä Suomessa korjataan pääosin 1960- ja 1970-luvun rakennuskantaa. Seuraavaksi vuorossa ovat 1970-luvun loppupuolen ja 1980-luvun rakennukset, joita on merkittävästi enemmän. 1970- ja 1980-luvun asuinrakennuskannasta lähes puolet koostuu kerrostaloista. Tilastokeskuksen kesäkuussa 2019 julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2018 kerrostalojen korjauksiin käytettiin noin 2,2 miljardia euroa, josta valtaosa, yhteensä 1,7 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiöiden teettämiin korjauksiin. Tilastokeskuksen vuotta 2018 koskevan tilastoinnin yhteydessä tehdyssä kyselyssä taloyhtiöt arvioivat seuraavien 10 vuoden aikana tehtävien suurten remonttien kohdistuvan erityisesti linjasaneeraus-, julkisivu-, katto- sekä piharemontteihin. Kyselyn mukaan suunnitelmissa olevien remonttien määrä kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana 1,5–2 prosenttia vuodessa.Yleisen taloudellisen tilanteen vaikutus varsinkin asuintalojen korjauksiin on huomattavasti vähäisempi kuin uudisrakentamiseen. Kiinteistöliiton toukokuussa 2019 julkaiseman korjausrakentamisbarometrin vastaajista valtaosa (84 %) on ilmoittanut, että ajankohtaisella yleisellä taloustilanteella ei ole vaikutusta korjaushankkeiden toteutukseen.Korjausrakentamisen, talotekniikan ja kiinteistöteknisen huollon aktiviteettia ylläpitävät rakennusten ikääntymisen lisäksi kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset, kaupungistuminen, tarve muuntaa rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomatiikan kehittyminen sekä ikääntyvän väestön synnyttämä tarve esteettömille tiloille. Myös ilmastonmuutos lisää erityisesti julkisivukorjausten ja -huollon tarvetta.Consti arvioi, että sen koko vuoden 2019 liiketulos paranee vuoteen 2018 verrattuna.TiedotustilaisuusTiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään perjantaina 25.10.2019 klo 10.00 Hotel Lilla Robertsissa, osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, Helsinki. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Esa Korkeela ja talousjohtaja Joni Sorsanen.Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 julkaistaan 7.2.2020.Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2019 ilmestyy viikolla 11/2020.Consti Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 6.4.2020 Helsingissä.Vuoden 2020 aikana Consti julkaisee kolme osavuosikatsausta:Osavuosikatsaus 1-3/2020 julkaistaan 29.4.2020Puolivuosikatsaus 1-6/2020 julkaistaan 24.7.2020Osavuosikatsaus 1-9/2020 julkaistaan 28.10.2020CONSTI YHTIÖT OYJLisätietoja:Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 50 443 3045
Jakelu:Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi
Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2018 Consti-konsernin liikevaihto oli 316 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi  LiiteConsti osavuosikatsaus 1-9 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.