CellaVision AB: Fortsatt tillväxt och förvärv av RAL Diagnostics

Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-23 kl 08.20
1 juli–30 september
Nettoomsättningen ökade med 13% till 95,6 MSEK (84,3).
Organiskt ökade omsättningen med 8% (33).
Rörelseresultatet ökade till 21,9 MSEK (21,0).
Rörelsemarginalen uppgick till 22,9% (24,9).
Resultatet före skatt ökade till 21,5 MSEK (20,7).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,72 SEK (0,70).
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 32,5MSEK (26,1).
1 januari–30 september 2019
Nettoomsättningen ökade med 23% till 311,9 MSEK (253,8).
Organiskt ökade omsättningen med 18% (6).
Rörelseresultatet ökade till 94,8 MSEK (75,8).
Rörelsemarginalen ökade till 30,4 % (29,9).
Resultatet före skatt ökade till 94,2 MSEK (76,1).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,14 SEK (2,48).
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 101,0 MSEK (61,3).
Väsentliga händelser efter periodens slut
Den första oktober slutförde CellaVision förvärvet av RAL Diagnostics (RAL) till en köpeskilling om 268 MSEK på kontant- och skuldfri basis. RAL utvecklar och säljer högkvalitativa produkter för infärgning och provberedning inom hematologi, mikrobiologi, cytologi och patologi. Tillsammans skapar CellaVision och RAL ett ökat kundvärde inom digital morfologi med en komplett och integrerad lösning för hematologilaboratoriet.

VD-kommentarTredje kvartalet 2019 var ett stabilt kvartal för CellaVision, givet det starka jämförelsekvartalet 2018, med en organisk tillväxt om åtta procent. Försäljningen uppgick till 95,6 MSEK (84,3). Utvecklingen var stark i APAC där omsättningen växte med 54 procent och även Americas hade ett bra kvartal med en tillväxt om 16 procent. EMEA hade en svagare utveckling med en negativ tillväxt om 18 procent.Lönsamheten var god i kvartalet med ett rörelseresultat om 21,9 MSEK (21,0), motsvarande en rörelsemarginal om 22,9 procent (24,9). Lönsamheten är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta affärsmodell och bra bruttomarginaler. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32,5 MSEK (26,1). För årets nio första månader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 101,0 MSEK (61,3).Den första oktober förvärvade CellaVision det franskbaserade företaget RAL Diagnostics (RAL). RAL är verksamt inom högkvalitativ provberedning inom hematologi, mikrobiologi, patologi och cytologi.Kassaflödet utvecklades väl i kvartalet och uppgick till 27,7 MSEK (22,2), vilket därmed ökade nettokassan till 218,2 MSEK (164,4). En stor del av nettokassan kommer att används i förvärvet av RAL.Marknadsutveckling
Americas utvecklades väl i kvartalet och försäljningen växte med 16 procent till 46,4 MSEK (40,1). I USA och Kanada fortsätter den positiva utvecklingen med ett ökande antal installationer hos slutkunder trots att marknaden är relativt väl penetrerad. Vi ser även en förbättrad försäljning av applikationer och mjukvara. Även Brasilien, där vi etablerade egen organisation för lokal marknadssupport under 2017, uppvisar en stigande försäljning. För årets nio första månader uppgår regionens tillväxt till 29 procent.
EMEA hade ett svagare kvartal med 18 procents negativ tillväxt efter en svit med stigande försäljningstakt de senaste sex kvartalen i rad. Vi har de senaste 18 månaderna kraftigt ökat våra aktiviteter i denna region genom att etablera egna organisationer för marknadssupport i Mellanöstern, Frankrike, Europas tysktalande länder, Storbritannien/Irland, Spanien/Portugal samt Italien. Dessa team är nu fullt operativa och tillväxten för årets första nio månader uppgick till 16 procent.APAC hade ett starkt kvartal med 54 procents tillväxt. Vi driver flertalet marknadsaktiviteter på alla våra marknader, inte minst i Kina, Japan och Australien och ser ett fortsatt växande intresse för CellaVisions produkter och lösningar. För årets nio första månader uppgår regionens tillväxt till 16 procent.Segmentexpansion – förvärvet av RAL ett naturligt steg i CellaVisions strategi
Förvärvet av RAL slutfördes den första oktober 2019 och ingår sedan dess i CellaVision. RALs produkterna inom provberedning vänder sig till en redan utvecklad marknad i konkurrens med andra aktörer, till skillnad från CellaVisions marknad innan förvärvet där traditionell mikroskopering byts ut mot digital mikroskopering inom hematologi. Med produkter inom provberedning får CellaVision en framtida återkommande intäktström och vi får möjlighet att förbättra kvaliteten på provberedning, vilket är av stor betydelse för slutresultatet av blodanalysen.
Vi har inlett en rad aktiviteter för att utveckla möjligheterna som detta förvärv medför för att realisera synergier. De nu sammanhållna produktsortimenten och potentialen att standardisera arbetsflöden vid laboratorier världen över gör att CellaVisions adresserbara marknad inom hematologi ökar till totalt cirka sex miljarder SEK.RAL har en stark position i EMEA, men har en selektiv närvaro på marknaderna i Americas och APAC, där CellaVision under de senaste åren etablerat en stark ställning. Därmed finns goda förutsättningar att genom CellaVisions marknadssupportorganisation och partnerskap effektivt expandera försäljningen av RALs lösningar globalt.Genom förvärvet av RAL tillförs CellaVision också betydande erfarenhet och kunskap inom mikrobiologi, cytologi och patologi, vilket öppnar upp nya framtida möjligheter för tillämpning av CellaVisions teknik utöver hematologi.Geografisk expansion
Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under årets tredje kvartal etablerade vi inga nya organisationer för lokal marknadssupport och vi är nu helt operativa i våra senaste etableringar. Vi kommer att stärka organisationen på några av våra nuvarande marknader för att möta en växande efterfrågan. Sammantaget har CellaVision nu 17 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 30 länder.
Innovation
CellaVision® DC-1, vår nya produkt för mindre och medelstora laboratorier, blev CE-märkt i februari. Mottagandet från våra olika distributionspartner har varit positivt och de flesta av dem har nu lanserat CellaVision® DC-1 i sina egna säljkanaler. Vi ökar nu steg för steg produktions- och leveransvolymerna. Full industriell produktion kommer att ske från 2020 och framåt.
Vi har under 2019 fått CellaVision® DC-1 kommersiellt godkänd i ett antal viktiga marknader utöver EU länderna. Exempel på det är Kanada, Australien, Japan, Indien, Korea, Brasilien och ytterligare ett antal länder. Vi har också initierat de aktiviteter som krävs för att ta nästa steg inför ansökningsprocessen för att få försäljningsgodkännande av CellaVision® DC-1 i USA och Kina under 2020.Jämfört med föregående år har vi växt organisationen inom innovation med 33 procent och kostnaden för forskning och utveckling belastar resultatet i kvartalet med 15,8 MSEK (10,9). Vi kommer även framgent att öka våra investeringar, bl. a genom att fortsätta att rekrytera talanger inom forskning och utveckling, för att säkra vår framtida innovationskraft och våra tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt.Zlatko Rihter, Vd och koncernchef
Nyckeltal
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se
Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets
17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder. 2018 var omsättningen till 365 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se
Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 08:20 CET.
BilagaCellaVision Delårsrapport Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.