BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B.Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:Förslag om utdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 5 605 808 kronor.Omval av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan som ordinarie styrelseledamöter.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 17.30 på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Med anledning av spridningen av coronaviruset, avser Bolaget att vidta flera försiktighetsåtgärder vid årsstämman samt uppmanar personer som tillhör en riskgrupp eller inte känner sig friska att stanna hemma. Bolaget uppmanar även aktieägarna till att använda sig av möjligheten att rösta via ombud i syfte att minimera antalet deltagare vid årets stämma. För att minimera risken för eventuell smittspridning kommer anförandena, liksom deltagandet av Bolagets styrelseledamöter, på stämman att begränsas. Därutöver kommer ingen mat och dryck att erbjudas i samband med stämman. Vid behov kommer Bolaget att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder.
På basis av ändringar av aktiebolagslagen som träder i kraft före årsstämman, så avser Bolaget erbjuda sina aktieägare att lämna sin röst på förhand genom s.k. poströstning. Det innebär att den som väljer att inte fysiskt delta på stämman kan lämna sin röst i förväg till Bolaget. Ytterligare information, samt formulär för poströstning, kommer att lämnas senast en vecka före stämman på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se.Bolaget avser att erbjuda aktieägare att följa årsstämman via webbsändning. Det är emellertid inte möjligt att rösta via webbsändningen, och aktieinnehav räknas inte som närvarande vid årsstämman. För att följa webbsändningen krävs särskild inloggning, och inloggningsuppgifter kan erhållas efter anmälan per e-post till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se senast den 6 maj 2020.ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 maj 2020, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2020.
Anmälan ska ske antingen:per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, ellerper e-post till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagitsVid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se.Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 6 maj 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.FÖRSLAG TILL DAGORDNINGStämmans öppnandeVal av ordförande vid stämmanUpprättande och godkännande av röstlängdBeslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsidaVal av en eller två justeringsmänGodkännande av dagordningPrövning av om stämman blivit behörigen sammankalladVD:s anförandeFramläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsenBeslut om
a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
      koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorerFastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerVal av styrelseledamöter och revisorerStämmans avslutandeVAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Förslag om att Mikael Borg ska väljas till ordförande vid årsstämman.
UTDELNING (punkt 10b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 14 maj 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske tisdagen den 19 maj 2020 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. 
BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER, FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 11, 12 och 13 på dagordningen)
Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Det föreslås att Mikael Ahlström blir omvald till styrelsens ordförande.
Förslag om att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor samt att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor, väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.Arvode till styrelsens ordförande Mikael Ahlström föreslås utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 95 000 kronor vardera, dvs. total 930 000 kronor.Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.andersjahlstrom.se tre veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse och verkställande direktör, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.
PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear Swedens webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.***Stockholm i april 2020
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen
För mer information vänligen kontakta:Vid önskan om kommentarer från styrelseordförande Mikael Ahlström eller verkställande direktör Tomas Bergström, vänligen maila CFO Andreas Lindenhierta via andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se.Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 7 april 2020, kl. 15:45.Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.
Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon – 08-409 421 20.Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/
BilagaByggmästare AJAH AB – Kallelse Årsstämma 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.