Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 2. april 2020SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2020
  
Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling
Den 2. april 2020, kl. 17.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.Dagsordenen var som følger:Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.Forslag fra bestyrelsen.Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3a ophæves og erstattes af en ny § 3a.Der stilles således forslag om, at § 3a bliver sålydende:”Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 570.332.733 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 285.166.366,50) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3b ophæves og erstattes af en ny § 3b.Der stilles således forslag om, at § 3b bliver sålydende:Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til DKK 114.066.546 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.Bestyrelsens forslag om vederlagspolitik for generalforsamlingen godkendelse, jf. selskabslovens § 139, stk. 4.Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktierBestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.Valg af bestyrelse.Valg af en statsautoriseret revisor.Bemyndigelse til dirigenten.Eventuelt.Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.Der var fremmødt 0 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 317.051.040 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.Ad 1                   Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetningBestyrelsens næstformand Jesper Møller forelagde bestyrelsens beretning.Administrerende direktør Ole Palmå gennemgik årsrapporten 2019.Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning og godkendte årsrapporten.Ad 2                   Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapportGeneralforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.Ad 3                   Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
Ad 4                   Forslag fremsat af bestyrelsenBestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3a ophæves og erstattes af en ny § 3a.Der blev stillet forslag om, at § 3a bliver sålydende:”Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 570.332.733 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 285.166.366,50) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3b ophæves og erstattes af en ny § 3b.Der blev stillet forslag om, at § 3b bliver sålydende:Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til DKK 114.066.546 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.Bestyrelsens forslog ændringer til vederlagspolitikken, jf. selskabslovens § 139, stk. 4.Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitikken blev gennemgået, herunder blev ændringerne til vedtægternes § 14a gennemgået.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktierBestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.Ad 5                   Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:
Jan Bech AndersenJesper MøllerJesper NygårdTorben Bjørn ChristensenDe opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.Morten Albæk, Adam Falbert og Thorleif Krarup genopstillede ikke til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog valg af følgende yderligere medlemmer til bestyrelsen:Birgit AabyHermann HaraldssonNiels RothFanforeningen under Brøndbyernes Idrætsforening havde indstillet Sune Blom til valg til bestyrelsen.Der fremkom ikke andre kandidater.Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening genudpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.Alle opstillede kandidater blev valgt og bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:Jan Bech AndersenJesper MøllerJesper NygårdTorben Bjørn ChristensenSune BlomChristian BarrettSten LercheBirgit AabyHermann HaraldssonNiels RothAd 6                   Valg af én statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.Ad 7                   Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Ad 8                   Eventuelt
Der var et par spørgsmål som ledelsen besvarede.
_________Jesper Møller takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 18:10.Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.
AttachmentFBM nr 12 2020 Brøndby IF – Forløb af ordinær generalforsamling

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.