BoStad A/S – Periodemeddelelse for perioden 1. juli 2019 – 30. september 2019

Bestyrelsen i BoStad A/S har i dag behandlet og godkendt periodemeddelelse for perioden 1. juli 2019 – 30. september 2019.Resultat af de første 3 månederPeriodens resultat før skat og værdireguleringer er et overskud på TDKK 5.280 mod et overskud på TDKK 7.905 samme periode sidste år.Koncernomsætningen blev på TDKK 25.058 mod TDKK 26.152 samme periode sidste år.I overensstemmelse med koncernens praksis er der ikke foretaget værdireguleringer af investeringsejendomme og gæld i 1. kvartal 2019/20.Begivenheder i periodenPeriodens resultat er på niveau med budget.Udviklingen i koncernens drift er primært påvirket af, at koncernen i 2018/19 frasolgte 1 ejendom og har tømt en anden ejendom for lejere, som led i udvikling af denne.
 
Faldet i omsætningen udgør TDKK 1.094 i forhold til samme periode sidste år. Ændringen kan stort set henføres til ovenstående 2 ejendomme.
 
Resultatet før finansielle poster udgør TDKK 11.568 mod TDKK 13.434 samme periode sidste år. Udover ovennævnte omkring ejendomme, er resultatet før finansielle poster negativt påvirket af omkostninger i forbindelse med indgåelse af asset management aftale med Catella Investment Management A/S.
 
Finansielle poster, netto udgør en omkostning på TDKK 6.288 mod en omkostning på TDKK 5.529 i samme periode sidste år. Stigningen på TDKK 759 skyldes primært ændrede bidragssatser på koncernens realkreditlån.Selskabet har pr. 15. september 2019 overtaget etape 2 af et rækkehusprojekt i Viborg via selskabet BoStad DS 8 ApS (tidligere Liseborg Plantage 2 ApS).Begivenheder efter udløb af rapporteringsperiodenDer er indgået refinansieringsaftaler med væsentlige realkreditinstitutter.
 
Der er den 2. oktober 2019 gennemført en kapitalforhøjelse på nominelt DKK 25.480.482 B-aktier.
 
Bestyrelsen i BoStad A/S blev på den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2019 meddelt bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.6 til i perioden frem til den 22. oktober 2024 at optage lån ad én eller flere omgange mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der af långiver kan konverteres til nye B-aktier med en pålydende værdi på indtil i alt nominelt DKK 250.000.000. 
 
Bestyrelsen har den 19. november 2019 besluttet delvist at udøve bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.6 til at indgå aftale med selskabets storaktionær CL Denmark ApS om ydelse af et lån på op til DKK 250.000.000, der vil blive udbetalt efter særskilte trækningsanmodninger og mod selskabets udstedelse af konvertible gældsbreve. Endvidere har bestyrelsen den 19. november 2019 besluttet at optage et lån i henhold til førnævnte låneaftale på samlet DKK 25.200.000 mod udstedelse af et konvertibelt gældsbrev på DKK 25.200.000.Forventninger til regnskabsåret 2019/20Selskabets forventninger til resultat for 2019/2020, før dagsværdiregulering og skat, er uændrede.Aarhus, 28. november 2019
På selskabets vegne
William Kanta                                  Poul Steffensen
Bestyrelsesmedlem                          Adm. direktør
Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til bestyrelsesmedlem William Kanta på telefon + 45 3134 3983.

HOVED OG NØGLETALNøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.Nøgletalsdefinitioner fremgår af årsrapporten for 2018/19 side 13.Vedhæftet filSelskabsmeddelelse 2019-25 – Periodemeddelelse 010719-300919_28 11 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.