• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Auriant Mining AB publicerar ytterligare kommentarer om statusen för LLC Tardan Golds gruvrättigheter efter ett nytt tillkännagivande av Rosprirodnadzor

Auriant Mining AB publicerar ytterligare kommentarer om statusen för LLC Tardan Golds gruvrättigheter efter ett nytt tillkännagivande av Rosprirodnadzor

Bolaget har fått information att den ryska tillståndsmyndigheten Naturskyddsinspektionen (Rosprirodnadzor) har publicerat ett tillkännagivande på sin hemsida under rubriken ”Användning av underjordiska resurser av LLC Tardan Gold avbryts”. Tillkännagivandet hävdar vidare att LLC Tardan Golds gruvrättigheter är begränsade genom Rosnedras beslut (Ryska Centrala Myndigheten för Naturresurser). Bolaget anser nödvändigt att klargöra situationen enligt följande:Användningen av underjordiska resurser från LLC Tardan Gold avbryts inte. Rubriken på Rosprirodnadzors tillkännagivande är felaktig.LLC Tardan Gold har för närvarande 2 gruvrättigheter för utvinning av guld:Licensnummer KZL 00322 BR. Denna licens avser Tardan-fyndigheten, där ingen gruvdrift för närvarande bedrivs. Rosnedras beslut (Nr 503 daterad 2019-11-27) föreskriver att LLC Tardan Gold (“dotterbolag”) inte ska bedriva gruvverksamhet vid Tardan-fyndigheten förrän dotterbolaget har fått ett godkännande av Rosnedra för den tekniska projektdokumentationen för Tardan-fyndigheten och alla andra nödvändiga godkännanden och tillstånd. Endast i detta avseende begränsar beslutet LLC Tardan Golds gruvrättigheter. Licensen är inte avbruten och beslutet medför inga ytterligare begränsningar av gruvrättigheterna under licensen. LLC Tardan Gold har redan begärt Rosnedra för godkännande av förlängning för projektets tekniska projektdokumentation tills 2025. Bolaget är dock övertygat om ett godkännande av Rosnedra och på att alla andra godkännanden som krävs kommer inom kort och inte senare än i slutet av det första halvåret 2020. Detta är före den tidsfrists utgång som Rosnedra har fastställt och innan den planerade starten för gruvdriften vid Tardan-fyndigheten (Tidigare meddelat i pressmeddelande den 8 november 2019).Licensnummer KZL 00367 BR. Denna licens täcker det Större Tardan området inklusive Pravoberezhny-fyndigheten där det nu pågår gruvdrift som kommer att leverera malm till den nya CIL-anläggningen. För närvarande finns det inga begränsningar för gruvdrift i enlighet med licensen. Bolaget meddelade tidigare detta i sitt pressmeddelande den 8 november 2019 och bekräftar att situationen förblir densamma. Gruvdriften fortsätter enligt planerna.För mer information, vänligen kontakta:Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com
Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Webbplats: www.auriant.comAuriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se  eller besök www.mangold.se.Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 8:10 den 4 december 2019.Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.BilagaPress-release_comments on Tardan Gold subsoil use rights_SWE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.