• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019 (Rättelse: i det föregående pressmeddelandet bifogades inte den finansiella rapporten, rapporten bifogas nu)

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019 (Rättelse: i det föregående pressmeddelandet bifogades inte den finansiella rapporten, rapporten bifogas nu)

Finansiella händelserKonsoliderade intäkter var 20,8 MUSD (195,4 MSEK), en ökning med 88% på årsbasis (under 9 månader 2018: 11,0 MUSD (94,7 MSEK)).Nettoförlust efter skatt uppgick till -0,6 MUSD (-0,4 MSEK), en minskning med 93% på årsbasis (under 9 månader 2018: -8,5 MUSD (-72,9 MSEK)).Positivt EBITDA var 4,3 MUSD (40,4 MSEK) jämfört med -2,9 MUSD (-24,4 MSEK) under föregående period.Nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 6,0 MUSD (56,2 MUSD), en ökning med 179% på årsbasis (under 9 månader 2018: 2,1 MUSD (17,1 MSEK)).VerksamhetshändelserGuldproduktionen från lakningen uppgick till 429,6 kg (13 812 oz), en ökning med 108% på årsbasis (under 9 månader 2018: 206,3 kg (6 632 oz)).Den alluviala guldproduktionen minskade med 18% till 51,5 kg (1 655 oz) jämfört med 62,7 kg (2 015 oz) under 9 månader 2018.Den totala guldproduktionen var 481,1 kg (15 467 oz), en ökning med 79% på årsbasis (under 9 månader 2018: 268,9 kg (8 646 oz)).Den genomsnittlig guldhalten var 2,38 g/t som är 15% mindre på årsbasis (under 9 månader 2018: 2,79 g/t).Det genomsnittliga realiserade guldpriset ökade med 10% till 1 389 US-dollar per uns (under 9 månader 2018: 1 261 US-dollar per uns).Den totala kontantkostnaden minskade med 14% till 981 US-dollar per uns (under 9 månader 2018: 1 144 US-dollar per uns).I april 2019 mineraltillgångarna för Kara-Beldyr guldförekomsten godkändes av den ryska Statskommittén för rapportering av mineralreserver (GKZ). Mineraltillgångsberäkningen som Auriant Mining sänt till GKZ för godkännande innehåller totalt C1 och C2 kategoriserade tillgångar på 842 000 uns guld (26,2 ton) med en medelhalt på 3,38 g/t and 2,044 miljon uns silver (63,6 ton) med en medelhalt på 8,2 g/t. Den bekräftar och förstärker Bolagets tro på att man kan bygga en gruva som kan producera 2 t guld per år med en gruvlivslängd på över 10 år.Under Q3 2019 slutfördes byggandet av CIL-anläggningen vid Tardan.2019 produktionsprognos är 752,0 kg guld (24 180 oz).Den fullständiga rapporten finns att läsa här.Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för 9 månader 2019 samt med en möjlighet att ställa frågor.Evenemanget börjar kl. 14:00 CET (14:00 Stockholm, 16:00 Moscow, 13:00 London).För mer information, vänligen kontakta:Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com
Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Webbplats: www.auriant.comAuriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se  eller besök www.mangold.se.Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 7:00 den 29 november 2019.Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.BilagorQ3_2019_Press release_SWEAuriant 9M 2019 Interim Report_SWE_FINAL

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.