Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

ASPO Oyj                
Osavuosikatsaus              
5.5.2020 klo 10.00
Aspo Q1: Tyydyttävä tulos poikkeusolosuhteissa, rahavirta vahvistui selvästiAvainluvut
Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi ensimmäistä neljännestä:
Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat lyhyessä ajassa mullistaneet myös Aspon liiketoimintaympäristön. Monialayhtiörakenne tuo Aspolle tietynlaista selkänojaa myös poikkeusolosuhteissa. Yhtiön rahavirrat on hajautettu sekä liiketoiminnoittain että maantieteellisesti, ja lisäksi Aspon liiketoimintojen syklit eroavat toisistaan, mikä tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta konsernin tulokseen. Emme kuitenkaan ole immuuneja maailmantalouden myllerryksille. Vaikka Aspon liiketoiminnot kärsivät pandemian aiheuttamasta heikentyneestä markkinatilanteesta suhteellisen vähän vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, arvioimme markkinatilanteen heikkenevän kaikissa liiketoimintasegmenteissä toisen neljänneksen aikana.Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Aspon liiketoiminnan rahavirran kehitys jatkui vahvana, ja yhtiön vapaa rahavirta oli 13,3 miljoonaa euroa (-1,1). Viime vuosien suuret investoinnit on saatu onnistuneesti päätökseen, ja tämä näkyy huomattavasti parantuneissa rahavirtaluvuissa. Merkittäviä pääomainvestointeja ei ole suunnitteilla lähivuosille ja ylläpitoinvestoinnit ovat matalat, vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa. Aspon nettovelkaantumisaste laski ensimmäisen neljänneksen aikana ja konsernin maksuvalmius parani entisestään vuoden 2019 tilinpäätöksen tilanteesta. Kokonaisuudessaan Aspon likviditeettiasema on vahva. Rahavarat kasvoivat ja olivat katsauskauden päättyessä 27,0 miljoonaa euroa. Lisäksi sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat kokonaisuudessaan käyttämättömiä.Leipurin, Aspon liiketoiminnoista defensiivisin, kasvatti sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Öljyn hinnan romahtaminen vaikutti negatiivisesti Telkon liikevaihtoon, mutta liikevoittoprosentti kasvoi ja liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla. ESL Shippingin toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti koko katsauskauden ajan, ja sekä varustamon liikevaihto että liikevoitto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui erityisesti esisyklisten teollisuusasiakkaiden pienentyneistä kuljetusmääristä. Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen konsernin 4,0 miljoonan euron (4,9) liikevoittoon, joka saavutettiin poikkeuksellisen haastavissa markkinaolosuhteissa.Tiedotimme 9. huhtikuuta peruvamme tilinpäätöstiedotteen yhteydessä annetun ohjeistuksen vuodelle 2020, sillä nopeasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi perusteltujen arvioiden tekeminen ja niiden perusteella taloudellisen ohjeistuksen antaminen ei ole toistaiseksi mahdollista.Koronaviruspandemia vaikutti myös Aspon varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka jouduttiin osakkeenomistajien ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi pitämään poikkeusjärjestelyin 4.5.2020. Aspo on perinteisesti ollut vakaa osingonmaksaja ja yhtiön osinkopolitiikkana on ollut pyrkimys kasvavaan osinkoon. Poikkeuksellisen ja vaikeasti ennustettavan markkinatilanteen vuoksi Aspon hallitus joutui kuitenkin harkitsemaan uudelleen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa voitonjakoehdotusta. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen uuden voitonjakoehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö kykenee arvioimaan tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan koko vuonna 2020.Haluan kiittää koko konsernin henkilöstöä siitä ammattimaisuudesta ja joustavuudesta, millä poikkeuksellisten olosuhteiden vaatimiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Konsernin kaikissa liiketoiminnoissa siirryttiin 16. maaliskuuta etätyöhön sen suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Näin pyrimme turvaamaan oman henkilöstömme, asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmien terveyden. Myös konsernin johtamismallia on sopeutettu niin, että pystymme mahdollisimman nopeasti reagoimaan voimakkaasti muuttuviin olosuhteisiin. Valitettavasti koronaviruspandemian myötä heikentyneen markkinatilanteen vuoksi olemme joutuneet sopeuttamaan toimintojamme ja lomauttamaan osan henkilöstöämme määräajaksi. Samaan aikaan teemme kuitenkin jatkuvasti töitä valmistautuaksemme myös pandemian jälkeiseen aikaan ja vahvistaaksemme markkina-asemaamme eri liiketoiminnoissa.ASPO-KONSERNIAspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi ja itä, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina.ToimintaympäristöToimintaympäristö on muuttunut lyhyessä ajassa hyvin haastavaksi. Tavanomaisiin vuosisykleihin liittyviin makrotalouden muutoksiin tai kansainvälisen liiketoiminnan haasteisiin verrattuna koronaviruksen aiheuttama vaikutus toimintaympäristöön on merkittävä. Pandemian aiheuttaman pelon ja siitä seuranneiden rajoitteiden vaikutus on heikentänyt sekä tavaroiden että palveluiden kysyntää. Öljyn hinnan vaihtelu vaikuttaa sekä raaka-aineiden tuotantoon että puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden hintoihin. Toimitusketjujen hidastuminen ja osittainen tyhjentyminen vaikuttavat myös logistiikkapalveluiden kysyntään. Liiketoimintaympäristön toipumista on vaikea arvioida niin kauan, kun liikkumista ja taloudellista toimintaa koskevat rajoitukset ovat voimassa.Tulos ja taloudellinen asemaPandemia ei ole vaikuttanut Aspon ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen merkittävästi. Liikevaihtoa on laskenut raaka-aineiden negatiivinen hintakehitys, mutta samanaikaisesti myyntikatteet ovat parantuneet ja kannattavuus pysynyt tyydyttävällä tasolla. Varastojen ja saatavien pienentyminen ovat kasvattaneet rahavirtaa, joka tyypillisesti vuoden alussa on ollut negatiivinen.Aspon pitkäaikaisista taloudellisista tavoitteista vuodelle 2023 liikevoittoprosentti laski ja oli 3,0 % (3,5) tavoitteen ollessa 6 % sekä oman pääoman tuotto laski 8,7 prosenttiin (11,7) tuloksen heikennyttyä omaa pääomaa enemmän.Rahavirta ja rahoitusKonsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa parani selvästi vertailukaudesta ja oli 13,9 miljoona euroa (1,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli 3,8 miljoonaa euroa (-7,9) ja sen tehostumiseen vaikutti erityisesti kohentunut varastojenhallinta Telkossa. Alhaisten investointien myötä konsernin vapaa rahavirta kohosi 13,3 miljoonaan euroon (-1,1).Konsernin korolliset velat laskivat 214,6 miljoonaan euroon. Korollinen nettovelka laski 187,6 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste laski 158,5 %:iin (12/2019: 162,2 %, 3/2019: 181,1 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 29,9 % (12/2019: 30,1%, 3/2019: 28,3 %). Nettorahoituskulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,0). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 % (1,6).Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat kasvoivat ja olivat katsauskauden päättyessä 27,0 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukausien tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 18 miljoonaa euroa (12/2019: 21, 3/2019: 19).Katsauskauden päättymisen jälkeen Aspo laski liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Uuden lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin toukokuussa 2020 erääntyvää 25 miljoonan euron hybridilainaansa (vuotuinen kuponkikorko 6,75%) 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksetaan takaisin 27.5.2020.Katsauskauden päättymisen jälkeen sovittiin erääntymisajankohtien siirtämisestä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle sekä vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla erääntyvän 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitin että 25 miljoonan euron velkakirjalainan osalta.Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijätKoronaviruksen (COVID-19) aiheuttama pandemia ja viruksen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet muodostavat keskeisimmän lyhytaikaisen riskin Aspon liiketoiminnoille ja näiden kysyntäympäristöille. Monissa maissa toteutetut sulkutoimenpiteet ja epävarmuus pandemian kestosta, meneillään olevat kauppajännitteet sekä geopoliittiset epävarmuustekijät vaikuttavat merenkulkuun ja Aspon suurimpien asiakkaiden tuotantopäätöksiin. Pandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjuihin ovat riski kaikille liiketoiminnoillemme. Rahtipalveluiden vähentynyt kysyntä ja liikkuvuutta koskevat rajoitukset vaikuttavat yleisesti varustamoiden tuloihin, mikä voi johtaa myös Aspon tuloksen ja rahavirran heikkenemiseen. Vastaavia vaikutuksia voi esiintyä kaikissa Aspon liiketoimintasegmenteissä asiakkaiden tuotantopäätösten mahdollisesti heikentäessä kysyntää.Liikkuvuutta koskevat rajoitukset saattavat vaikuttaa varustamoliiketoiminnan operointiin ja hidastaa muiden liiketoimintasegmenttien toimituksia. Taloudellisen toiminnan hidastumisen, valuuttakurssien heilahtelujen ja mahdollisten rahoitusta koskevien rajoitteiden seurauksena Aspon tulos ja taserakenne voivat heikentyä. Pandemian vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja sen vaikutus liiketoimintaympäristöön pitkäaikaista, mikä voi olla strateginen riski Aspolle.Myös geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteet luovat merkittäviä haasteita kysyntäympäristölle. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski.Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumatAspon varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin 4.5.2020 Helsingissä. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten ja suositusten vuoksi yhtiön hallitus päätti muuttaa alkuperäistä kokousajankohtaa ja -paikkaa varmistaakseen osanottajien turvallisuuden. Pandemiasta johtuvan markkinaolosuhteiden muutoksen johdosta yhtiön hallitus myös päätyi muuttamaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa alkuperäistä voitonjakoehdotusta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset esitellään osavuosikatsauksen Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset -osiossa.Ohjeistus vuodelle 2020Aspo Oyj tiedotti 9.4.2020, että se peruu vuodelle 2020 antamansa taloudellisen ohjeistuksen. Koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi yhtiö arvioi, että perusteltujen arvioiden tekeminen ja niiden perusteella taloudellisen ohjeistuksen antaminen ei ole toistaiseksi mahdollista.Aspon aiempi, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 13.2.2020 annettu ohjeistus vuodelle 2020 oli: Aspon liikevoitto vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019 (21,1 Me).
ASPON LIIKETOIMINNAT
ESL Shipping
ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Katsauskauden lopulla varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 468 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (75 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (23 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.
ESL Shippingin yleinen toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti katsauskauden alusta alkaen. Varustamoliiketoiminnan yleiseen hintatasoon vaikuttivat merkittävästi katsauskauden alussa Kiinassa voimaan tulleet koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset. Rajoitusten laajeneminen myös muille markkina-alueille maaliskuun aikana lisäsi epävarmuutta alentaen kysyntää ja hintatasoa rahtimarkkinoilla. Varustamo on onnistunut säilyttämään palvelukykynsä normaalina hyvin poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa.Teollisuusasiakkaiden kuljetusvolyymit laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 miljoonaan tonniin (3,6). Pienempien alusluokkien kuljetusvolyymit säilyivät normaalilla tasolla. Merellä tapahtuvaa suurten valtamerialusten lastaus- ja purkaustoimintaa oli ensimmäisellä neljänneksellä vähän johtuen erityisesti pandemian vaikutuksesta Aasiassa ja suurten alusten kuljetusten vähenemisestä.ESL Shippingin liikevaihto laski vertailukauteen nähden ja oli 42,7 miljoonaa euroa (43,7). Myös liikevoitto laski ja oli 2,3 miljoonaa euroa (3,2). Suurin yksittäinen muutos kuljetusmäärissä oli energiakivihiilen määrien pieneneminen kolmasosaan vertailukauteen nähden Keski- ja Pohjois-Euroopassa vallinneen poikkeuksellisen lämpimän talven johdosta.Ennustettua alhaisemmista sopimuskuljetusmääristä johtuen osa varustamon yli 10 000 DWT:n aluksista joutui operoimaan odotettua enemmän erittäin heikoilla spot-markkinoilla. Suurista supramax-aluksista toinen työllistyi spot-markkinoilla Atlantin alueella ja toinen terästeollisuuden sopimusliikenteessä. Heikosta rahtimarkkinasta johtuen näiden kahden suuren aluksen tulos oli lievästi tappiollinen. Uusien LNG-käyttöisten alusten toimivuus ja tulos olivat hyvät. Pienemmässä, alle 10 000 DWT:n alusluokassa saavutettiin odotusten mukainen hyvä volyymi- ja liikevoittotaso. Tämän laivaluokan merkittävää vuoden 2020 lopussa päättymässä ollutta metsäteollisuuden asiakassopimusta on jatkettu.ESL Shippingin näkymät 2020Koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävästi moniin yhtiölle tärkeisiin asiakkaisiin. Osa asiakkaista on jo ilmoittanut tuotantorajoituksista, joilla on merkittävä negatiivinen vaikutus ennustettuihin kuljetusmääriin ainakin toisen vuosineljänneksen aikana. Varustamolla on useita eri asiakasklustereita, joiden toimintaan koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat eri tavoin. Osalla asiakkaita kuljetusvolyymit ovat olleet toistaiseksi normaalitasolla.ESL Shipping on aloittanut toimet sopeuttaakseen toimintaansa alentunutta kuljetuskysyntää vastaavaksi.  Suomessa tilanteeseen on valmistauduttu YT-menettelyllä. Toiminnan kustannustasoa sopeutetaan tarpeen mukaisesti. Toinen terästeollisuuden kuljetuksia tehnyt puskuproomuyhdistelmä on ollut makuutettuna maaliskuun puolivälistä alkaen. ESL Shipping seuraa tarkasti markkinatilanteen kehitystä ja varaudumme makuuttamaan tarvittaessa muitakin alusyksiköitä kevään ja kesän aikana. Tällä hetkellä on vielä haastavaa arvioida milloin kuljetusten kysyntä palaa normaaliksi.ESL Shipping tutkii eri mahdollisuuksia osallistua laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille. Varustamo jatkaa myös sisäistä kehitystyötä markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi.Vuonna 2020 telakoidaan kolme suurempaa alusyksikköä toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. Pienempiä aluksia telakoidaan kaksi kolmannella neljänneksellä. Näiden määräaikaistelakointien yhteydessä aluksiin asennetaan uusien ympäristömääräysten edellyttämät painolastivesien puhdistusjärjestelmät.LeipurinLeipurin tarjoaa ratkaisuja erityisesti leipomoasiakkaille sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ketjuasiakkaille ja muulle elintarviketeollisuudelle sekä vähittäiskaupalle. Leipurin liiketoiminta on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen: leipomoliiketoiminta, koneliiketoiminta ja uusimpana foodservice-liiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät muun muassa tuotevalikoiman kehityksen, reseptiikan, raaka-aineet ja koulutuksen. Koneliiketoiminnassa Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää muun muassa hankinta- ja logistiikkapalveluita sekä brändättyjä konsepteja. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.Ensimmäisellä neljänneksellä koronaviruspandemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset vaikuttivat merkittävästi Leipurin toimintaympäristöön kaikissa toimintamaissa. Leipurin asiakaskunnassa vaikutukset olivat hyvin nopeita ja voimakkaita, mutta vaihtelivat merkittävästi asiakassegmenttien välillä. Vähittäiskauppaan myyvät suuret teolliset leipomot ja muu elintarviketeollisuus hyötyivät kuluttajien hamstrausvaiheen aiheuttamasta menekkipiikistä, mutta katsauskauden lopussa tilanne oli tältä osin normalisoitumassa. Ravintola- ja kahvilasektori on kärsinyt rajoitustoimenpiteistä kaikkein voimakkaimmin, ja tämä on heijastunut niin Leipurin foodservice-asiakkaisiin kuin myös leipomoasiakkaisiin, joilla on merkittävää myyntiä kyseiselle markkinalle. Leipurin oma toimintakyky säilyi hyvänä eikä toimitusketjussa esiintynyt merkittäviä häiriöitä.Leipurin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 26,9 miljoonaa euroa (25,9). Myös liikevoitto parani vertailukauteen verrattuna ja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,5). Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 2,2 % (1,9). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto kasvoi noin 3 % ja oli 8,6 miljoonaa euroa (8,3), ja markkina-alueen liikevoittoprosentti oli noin 6 % (6).Leipomoliiketoiminnan liikevaihto, joka oli yli 80 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta, kasvoi hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto sen sijaan heikkeni johtuen erityisesti volyymituoteryhmien myyntiosuuksien kasvusta.Koneliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella noin 18 %. Kasvua oli erityisesti Leipurin omassa konetuotannossa. Koneliiketoiminnalle on ominaista voimakas syklisyys, joka johtuu projektitoimitusten jaksottumisesta. Toimintatapojen tehostamista jatkettiin omassa konetuotannossa.Foodservice-liiketoiminta, joka on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa Suomen markkinoille, oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 4 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto laski voimakkaasti katsauskauden lopussa koronaviruspandemian aiheuttamien kahvila- ja ravintolarajoituksien seurauksena.Itämarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä noin 11 % ja oli 7,8 miljoonaa euroa (7,0). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen leipomoliiketoiminnan liikevoittoprosentti oli noin 7 % (7). Liikevoittoa laskivat koronaviruspandemian aiheuttamat kysynnän muutokset sekä nopeasta kurssimuutoksesta aiheutuneet valuuttakurssitappiot. Länsimarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi teollisille asiakkaille myytävien perusraaka-aineiden lisääntyneistä myyntimääristä johtuen, mutta katsauskauden lopussa pienleipomoihin suoraan ja välillisesti kohdistuneet rajoitukset laskivat asiakasryhmän liikevaihtoa voimakkaasti. Matalakatteisempien volyymituotteiden osuus myynnistä kasvoi, minkä seurauksena kannattavuus laski vertailukaudesta.Leipurin näkymät 2020Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota koronaviruspandemian vaikutuksista liiketoimintaan ei ole tällä hetkellä mahdollista antaa etenkään pitkällä aikavälillä. On kuitenkin nähtävissä, että pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet heikentävät lähiaikoina kokonaiskysyntää ja myynnin jakauma painottuu matalakatteisiin perusraaka-aineisiin. Kokonaisuudessaan koronapandemialla on merkittävä liikevaihtoa ja liikevoittoa heikentävä vaikutus tuleville kuukausille. Leipurin seuraa aktiivisesti kysyntä- ja kannattavuuskehitystä sekä valmistautuu tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kuluja tarvittaessa. Suomessa on tilanteeseen valmistauduttu YT-menettelyllä.Koneliiketoiminnan tilauskanta vuoden 2020 ensimmäiselle vuosipuoliskolle on tyydyttävä. Vuoden 2019 viimeiselle neljännekselle suunniteltujen merkittävien Venäjän konetoimitusten aikataulu siirtyi yhtiöstä riippumattomista syistä vuoden 2020 toiselle ja osittain kolmannelle neljännekselle. Oman konetuotannon tilauskanta ensimmäiselle vuosipuoliskolle on tyydyttävä, mutta tilauskanta toiselle vuosipuoliskolle oli katsauskauden lopussa heikko, ja koronapandemiasta johtuen leipomoiden sekä elintarviketeollisuuden laiteinvestointipäätökset saattavat viivästyä tai peruuntua.Itämarkkinoilla paikallisen valmistuksen kehittyminen sekä valuuttakurssimuutokset ovat kiristäneet hintakilpailua. Leipurin jatkaa alueella leipomoraaka-aineiden omatuotannon sekä portfolion kehittämistä uuden markkinatilanteen mukaiseksi pystyäkseen entistä paremmin vastaamaan mahdollisiin kysynnän muutoksiin.TelkoTelko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Telko-segmentillä on yhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Azerbaidzanissa, Kiinassa sekä Saksassa.Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät toimenpiteet vaikuttivat merkittävästi Telkon liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintoihin ensimmäisellä neljänneksellä. Poikkeukselliset olosuhteet sekä öljyn hinnan romahtaminen näkyivät Telkon myymien raaka-aineiden hintojen laskuna, koventuneena hintakilpailuna, logistiikkahaasteina sekä asiakkaiden varovaisempina ostoina. Muoviraaka-aineiden hinnat volyymimuoveissa laskivat 2 % edellisestä neljänneksestä ja olivat noin 5 % vertailukautta alemmalla tasolla. Teknisten muovien hintakehitys vaihteli tuoteryhmittäin, mutta hinnat olivat kokonaisuudessaan vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Kemikaalien keskihinnat nousivat noin 4 % edellisestä neljänneksestä ja olivat noin 1 % alhaisemmalla tasolla kuin vertailukaudella.Telko-segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski noin 12 % ja oli 63,6 miljoonaa euroa (71,9). Myynnin volyymi laski Telko-liiketoiminnassa 19 % vertailukauteen verrattuna. Telko-segmentin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto pysyi ennallaan ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,4) ja liikevoittoprosentti nousi ollen 3,8 % (3,3).Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski 8 % ja oli 26,9 miljoonaa euroa (29,2). Kaukoidän liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 1,9 miljoonaa euroa (1,9). Länsimarkkinoilla liikevaihto laski 15 % ja oli 34,8 miljoonaa euroa (40,8). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto nousi 1 % ja oli 27,1 miljoonaa euroa (26,9). Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 17 % ja oli 32,5 miljoonaa euroa (39,0). Kaukon liikevaihto laski 34 % ja oli 4,0 miljoonaa euroa (6,1).Strategiansa mukaisesti Telko-liiketoiminta on jatkanut käyttöpääoman tehostamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitään. Kannattamattomista asiakkuuksista on luovuttu ja hinnoittelua on tehostettu. Sekä Telkon myyntikate- että liikevoittoprosentti kasvoivat voimakkaasti kvartaalin loppua kohden. Idän valuuttakurssien heikentyminen maaliskuussa paransi liikevoittoa.Telkon näkymät 2020Koronaviruspandemian vaikutukset kohdistuvat Telkon eri asiakassegmentteihin varsin eri tavoin. Myyntivolyymin ennakoidaan laskevan loppuvuonna, ja erityisen voimakasta laskun odotetaan olevan toisen vuosineljänneksen aikana. Kuluttajakysynnästä riippuvaisten sektorien, kuten autoteollisuuden, maalien ja rakennustuotteiden, kysynnän ennakoidaan olevan heikkoa. Sen sijaan puhdistusaine-, pakkaus- ja elintarviketeollisuuden kysynnän ennakoidaan vahvistuvan tai pysyvän vähintäänkin normaalilla tasolla. Kannattavuutta ylläpidetään aktiivisella hinnoittelulla ja kustannuksia sopeuttamalla.Telko seuraa markkinan kehitystä ja valmistautuu tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kuluja tarvittaessa. Suomessa on tilanteeseen valmistauduttu YT-menettelyllä. Viranomaisten asettamat pandemiasta johtuvat rajoitukset vaikeuttavat toimintaa laajalti kaikissa toimintamaissa ja niiden kestoa sekä laajuutta on tällä hetkellä vaikea ennakoida.Muu toimintaMuu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.Muun toiminnan liiketulos oli ensimmäisellä neljänneksellä -1,3 miljoonaa euroa (-1,2).
TIEDOT YHTIÖSTÄOsakepääoma ja osakkeetAspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-maaliskuussa 2020 yhteensä 1 501 338 osaketta ja 10,9 miljoonaa euroa, eli 4,8 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,56 euroa ja alin 5,50 euroa. Keskikurssi oli 7,24 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 5,78 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 179,9 miljoonaa euroa.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
OsinkoAspo Oyj:n 4.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osingon maksupäivä on 13.5.2020.Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Tatu Vehmas sekä uudeksi jäseneksi Heikki Westerlund. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Tatu Vehmaksen ja Heikki Westerlundin.Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.Hallituksen valtuutuksetTALOUDELLISET TIEDOT
Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma
Aspo-konsernin lyhennetty taseAspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelmaAspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma
LaatimisperiaatteetKoronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista vaihto-omaisuuden kiertoon ja myyntisaamisten maksun viivästymiseen ei ole vielä tietoa. Oletus kuitenkin on, että hitaammin kiertävien varastojen osalta koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet voivat aiheuttaa lisää hidastumista. Myyntisaamisten osalta on varauduttava siihen, että asiakkaat voivat tarvita lisää maksuaikaa, tai jopa menettää maksukykynsä.Laskentaperiaatteisiin on tehty väliaikaisesti seuraavat muutokset, joita sovelletaan 31.3.2020 lähtien:Hitaasti kiertävästä yli 18 kuukautta vanhasta (aikaisemmin 12 kk) vaihto-omaisuudesta tehdään 100% epäkuranttiusvaraus.Luottotappiovarauksia myyntisaamisista tehdään tarvittaessa IFRS 9 edellyttämän tilastollisen mallin sijaan enemmän vastapuoliriskiä painottaen. Tämä periaate on linjassa ESMA:n 25.3.2020 julkaisemaan kannanottoon.Muutoksia ei ole sovellettu takautuvasti.Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2019 -julkaisun sivulla 56.Liikevaihto ja segmentti-informaatioAspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Leipurin ja Telko. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.
Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu
Henkilöstö
Aspo-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 916 (931 vuoden 2019 lopussa).RahoitusinstrumentitKonserni soveltaa suojauslaskentaa koronvaihtosopimuksiin, joilla on suojattu tulevaa koron rahavirtaa kiinteäksi. Koronvaihtosopimukset ovat johdannaissopimuksia, jotka arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Suojauslaskennan tulos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Koronvaihtosopimusten tilikaudella toteutuvat korot kirjataan rahoituseriin.Suojauslaskennassa olevien koronvaihtosopimusten käypä arvo 31.3.2020 oli -0,1 miljoonaa euroa ja niiden käyvän arvon muutosten osuus 0,0 miljoonaa euroa.Arvostushierarkiassa tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon.Aspon koronvaihtosopimukset kuuluvat käyvän arvon hierarkiassa tasolle 2. Muut konsernin rahoitusvarat ja –velat sisältyvät käyvän arvon hierarkiatasoille 2 tai 3. Niiden käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvoista. Pitkäaikaisten lainojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla tulevia rahavirtoja ja huomioiden Aspon luottomarginaalin.Helsingissä 5.5.2020
TiedotustilaisuusAnalyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään lisäksi erillinen suomenkielinen Q&A-tilaisuus puhelimitse 5.5.2020 klo 14.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon +358 981 710 310 ja esittämällä tunnuksen 47213654#.

Taloudellinen tiedottaminen 2020

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.LiiteAspo Oyj osavuosikatsaus Q1 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.