Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2019: Vahvan kasvun vauhdittajana kuluttajaliiketoiminta

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.11.2019 KLO 11.00Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2019: Vahvan kasvun vauhdittajana kuluttajaliiketoimintaYHTEENVETOAsiakastieto Group Oyj osti UC AB:n osakkeet 29.6.2018. Yrityskaupan seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta 30.6.2018 alkaen ja konsernituloslaskelma osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernituloslaskelmaa 1.7.2018 alkaen. Tämän osavuosikatsauksen vertailutiedot ajalta 1.1.-30.6.2018 eivät sisällä UC:n lukuja.Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.Heinä – syyskuu 2019 lyhyestiLiikevaihto oli 36,7 milj. euroa (31,4 milj. euroa), kasvua 16,8 %(vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 18,3 %).Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,0 milj. euroa (10,9 milj. euroa), kasvua 28,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 29,8 %) .Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta oli 13,4 milj. euroa (10,9 milj. euroa), kasvua 23,2 %(vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 24,1 %).Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 12,0 milj. euroa (9,8 milj. euroa), kasvua 22,6 %.Liikevoitto oli 8,3 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,7 milj. euron (5,4 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,0 milj. euron (2,8 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelykuluista ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuviin irtisanomisiin liittyvistä kuluista.Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 3,4 % (8,6 %).Vapaa kassavirta oli 12,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,9 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,12 euroa)Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,21 euroa) 1.Tammi – syyskuu 2019 lyhyesti____________________________________________________________________
1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.
AVAINLUVUTAsiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistaakseen 29.6.2018 toteutuneen UC:n hankinnan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2018 esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä osavuosikatsauksen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteita on kuvattu tämän osavuosikatsauksen Liitteessä 1.Pro forma -yhteenvedon luvut vertailukausilta 1.1.-30.9.2018 ja 1.1.-31.12.2018 on esitetty pro forma -lukuina ikään kuin UC:n hankinta olisi toteutunut jo vuoden 2017 alussa. Toisen vuosipuoliskon 1.7.-31.12.2018 luvut on esitetty toteutuneilla raportoiduilla luvuilla.Pro forma tammi – syyskuu 2019 lyhyesti____________________________________________________________________
1 Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.
PRO FORMA -AVAINLUVUTTOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA”Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä Asiakastieto Groupin liikevaihto kasvoi vahvasti. Liikevaihto oli yhteensä 36,7 milj. euroa (31,4 milj. euroa), ja kasvua kertyi vertailukelpoisin valuuttakurssein 18,3 %. Konsernin liikevaihtoa vauhdittivat muun muassa B2C-kuluttajaliiketoiminnan voimakas kasvu ja Proff-yrityskaupan päätökseen saattaminen 1.7.2019.Oikaistu käyttökate, ilman IFRS 16 -vaikutusta, jatkoi vertailukelpoisin valuuttakurssein voimakasta  24,1 % kasvua ollen 13,4 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Käyttökatetta kasvattivat muun muassa synergiatoimenpiteiden tuottama kustannustehokkuus, skaalautuva liiketoimintamallimme sekä Proff-yrityskaupan vaikutus. Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 12,0 milj. euroa (9,8 milj. euroa). Tänä päivänä yhä useampi ostotilanne perustuu luotonottoon ja luotonantoon. Lisäksi eri tyyppisten luotontarjoajien määrä on kasvussa ja pohjoismaiset kuluttajat velkaantuvat entistä enemmän. Tämä on aiheuttanut huolta viranomais- ja lainsäätäjätahoissa. Suomen Pankki ja EU:n pankkivalvoja ovat huolestuneet kotitalouksien velkaantumisesta, ja muun muassa valtiovarainministeriön työryhmä Leena Mörttisen johdolla julkisti 1.10. ehdotuksensa korjaaviksi toimenpiteiksi. Asiakastieto Group jakaa huolen, sillä maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on jälleen kasvanut uuteen ennätykseen. Viime vuosina Ruotsissa on laadittu asuntolainoja ja vakuudettomia lainoja koskevaa sääntelyä, jonka tarkoituksena on vähentää aiemmin voimakasta lainojen kasvua, suojata kuluttajia korkeilta kuluilta sekä hillitä asuntojen hinnannousua ja lainavolyymien kasvua. Esimerkiksi Ruotsin Finanssivalvonta on saattanut vuonna 2018 voimaan seuraavaa sääntelyä: Uusien asuntolainojen järjestyksessä toinen vähimmäislyhennysvaatimus ja lakimuutos kuluttajaluottojen maksimikorosta, joka ei saa olla yli 40 % viitekorkoa korkeampi.Yrityksiltä edellytetään entistä vahvempaa vastuullisuutta, avoimuutta ja luotettavuutta. Tämä koskee luonnollisesti myös koko finanssialaa kulutusluottotoiminta mukaan lukien. Vastuullisuus luotonannossa edistää niin yritysten kuin kuluttajien parempaa talouden hallintaa koko yhteiskunnassa. Asiakastieto Group auttaa asiakkaitaan toimimaan vastuullisesti. Kulutusluottotoiminnan osalta nykyiset palvelumme, kuten positiivinen luottotieto ja uudet palvelumme UC Risk Blanco ja PSD2-palvelu parantavat luottopäätösten laatua ja tukevat vastuullista luotonantoa. Vakuudettomien luottojen luototukseeen räätälöity UC Risk Blanco auttaa luotonantajia tekemään parempia luottopäätöksiä perustuen entistä tarkempaan luottoluokitukseen. PSD2-palvelu puolestaan mahdollistaa luotonhakijan tilitietojen hyödyntämisen maksukyvyn arvioinnissa. Torjuessaan ylivelkaantumista nämä palvelut ovat myös kuluttajien eduksi.Positiivisen luottotiedon merkitys vastuullisessa luotonannossa ja velkakierteen pysäyttämisessä on arvokasta, ja tätä tukevat Asiakastieto Groupin hyvät järjestelmät molemmissa maissa. Suomessa Asiakastiedon kehittämän kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän avulla voidaan havaita, jos henkilön velkataakka on huolestuttava tai hän ei ole pystynyt hoitamaan olemassa olevia velkojaan ajallaan. Ruotsissa käytössä oleva luottotietorekisteri sisältää sekä maksuhäiriötiedot että positiivisen datan henkilön avoimista luotoista. Pitkälti rekisterin ansiosta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä Ruotsissa on laskenut viime vuosina, vaikka kuluttajien velkaantuminen on kasvanut.”TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTLiikevaihto: Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2019 olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) keskivaiheilla verrattuna edellisen vuoden pro forma -liikevaihtoon.Käyttökate: Asiakastieto Group odottaa oikaistun käyttökatteen ilman IFRS 16 -siirtymän vaikutusta kasvavan vuonna 2019 prosentuaalisesti liikevaihdon kasvua nopeammin verrattuna edellisen vuoden pro forma -oikaistuun käyttökatteeseen.Investoinnit: Asiakastieto Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2019 korkeammat kuin edellisenä vuonna pro forma -perusteisesti.Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Asiakastieto Groupin toimintamaiden talouden sekä konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi sekä myös sijoittajasivuilla saatavilla olevassa yhtiön laatimassa Finanssivalvonnan 10.9.2018 hyväksymässä listalleottoesitteessä.Helsingissä 7. marraskuuta 2019ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi
Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.LiiteAsiakastieto Group Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.