ASi Tallinna Sadam 2019. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

2019. aasta 9 kuuga toimus Tallinna Sadama kontserni põhinäitajates erisuunalisi muutusi, mis kokkuvõttes aga III kvartali ja 9 kuu tulude ja kasumi näitajad oluliselt ei muutunud. Müügitulu moodustas III kvartalis 39,2 mln eurot (0,7% aasta baasil), kontserni korrigeeritud EBITDA oli 23,7 miljonit eurot (-1,1% aasta baasil) ja puhaskasumiks kujunes 17,7 mln eurot (-1,8% aasta baasil).Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tulemusi ühelt poolt vedellastist tulenev kaubamahu tugev langus, teisalt aga laevakülastuste arvu kasv ja jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Kanadas. Jõudsalt kasvas ka puistlasti maht, mis mõnevõrra pehmendas vedellasti langusest põhjustatud kukkumist kaubamahus. „Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line’i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui autoga reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama Tallink oma laevaga Sea Wind. Laevade kõrge täituvusprotsent näitab, et liin on korralikult käivitunud ja ka autoga reisijad hindavad kesklinna ummikuid vältivat soodsat alternatiivi Eesti ja Soome vahel reisimisel,“ ütles Raid.Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegi kolmandas kvartalis jäämurdja Botnica seoses suvetöö suurema prahipäevade arvuga ning suurim langus oli kaubasadamate segmendis peamiselt seoses vedellasti mahu langusest tingitud laevatasude tulu vähenemisega.9 kuu kokkuvõttes teenis kontsern 100,5 mln eurot müügitulu ja 35,9 mln eurot puhaskasumit. Müügitulu ja korrigeeritud EBITDA jäid seejuures eelmise aastaga võrreldavale tasemele, vähenedes vastavalt -0,5% ja -0,4%. Puhaskasumi suur kasv 9 kuu võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.III kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises, maksta 2020. aastal vähemalt 30 mln eurot dividende, ei teki.Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 15. novembril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin.Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 9 kuuga 0,5 mln eurot ehk 0,5% ja oli 100,5 mln eurot. Vähenemist võib seostada peamiselt vedellasti mahu langusega ja I kvartalis vähenenud laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga ja reisilaevadelt, kus II kvartali lõpus asus Muuga-Vuosaari liinile täiendav ROPAX tüüpi laev. Segmentidest kasvas tulu 9 kuuga reisiparvlaevade ja muu segmendi puhul, vähenes aga kauba- ja reisisadamate segmentides.
Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas III kvartalis, kuid vähenes 9 kuu kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes nii III kvartalite võrdluses kui ka 9 kuu kokkuvõttes peamiselt vedellasti mahu languse tõttu.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine oli tingitud jäämurdja Botnica suvise töö tulu kasvust kui ka lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.
EBITDA
III kvartali võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 0,3 mln euro võrra (-1,1%), kaubasadamate segmendi mõjul. 9 kuu kokkuvõttes langes korrigeeritud EBITDA 0,4% 59,5 mln euroni. Segmentidest kasvas EBITDA reisiparvlaevade ja muude segmendi puhul, vähenes kaubasadamate- ja püsis reisisadamate segmendis.  Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 9 kuuga 59,1%-l, vaatamata marginaali mõningasele langusele III kvartalis 61,7%-lt 60,6%-le.
Puhaskasum
III kvartalis teenis kontsern puhaskasumit 17,7 mln eurot (-1,8%), 9 kuu kokkuvõttes oli puhaskasum 35,9 mln eurot (kasv 127,2%).
9 kuu puhaskasumi suurt kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu vähenemine. 2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega.
Investeeringud
2019. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 18,8 mln eurot, sh III kvartalis 7,7 mln eurot (9 kuud 2018: 8,1 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.Lisainfo:Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

ManusTallinna Sadam Q3 2019 EST

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.