AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2019. gada 20. decembrī plkst. 11:00, Tērbatas ielā 16a, Valmierā, LV 4201 (Viesnīcas “Wolmar” VIDZEMES zālē).Darba kārtība:Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2018. gada pārskata apstiprināšana.2018. gada peļņas izlietošana.Revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2019. gada 20. decembrī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2019. gada 12. decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 20. decembrī.Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem no 2019. gada 6. decembra līdz 19. decembrim darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 Cempu ielā 13, Valmierā, akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” administrācijas telpās, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” interneta mājas lapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdePapildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

PielikumsPilnvarojuma_veidlapa

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.