ArcAroma AB: 201119 Delårsrapport januari – september 2020

Delårsrapport januari-september 2020
God finansiell ställning och leverans av ett flertal oliveCEPT®
Sammanfattning av tredje kvartalet jul-sep 2020*Rörelsens intäkter uppgick till 2,8 MSEK (2,8).EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,4 MSEK (-5,6).Resultatet efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-9,2).Totalresultatet uppgick till -8,9 MSEK (-12,2).Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,64 SEK (-0,81).       *Jämförelsesiffror inom parentes avser augusti – oktober 2019.Sammanfattning av första halvåret jan-sep 2020*Rörelsens intäkter uppgick till 8,0 MSEK (10,5).EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -15,4 MSEK (-12,6).Resultatet efter skatt uppgick till -23,7 MSEK (-18,9).Totalresultatet uppgick till -18,5 MSEK (-18,9).Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,93 SEK (-1,72).       *Jämförelsesiffror inom parentes avser februari – oktober 2019.Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.Väsentliga händelser under kvartaletArcAroma tecknade köpeavtal med Oleificio Conti för en oliveCEPT® THOR-enhet.ArcAroma ändrade enligt beslut på årsstämman till ett aktieslag och noterade samtliga aktier. Bolaget kommer därmed framöver endast ha ett aktieslag, där alla aktier har lika stort röstvärde.Grekiska Agioi Apostolois olivoljeanläggning har skrivit ett hyresavtal för att ytterligare utvärdera en oliveCEPT®-enhet och med option att köpa enheten efter ett år.ArcAroma avslutade korttidspermittering som infördes den 6 april av all svensk personal för att anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget på grund av Coronapandemins negativa påverkan på affärsmöjligheterna. ArcAroma, som har varit medgrundare och största ägare i OptiFreeze AB, valde av strategiska skäl att sälja samtliga aktier i OptiFreeze AB för att frigöra kapital för nya affärsmöjligheter inom FoodTech. Totalt frigjordes 34 MSEK efter att alla krediter lösts.ArcAroma har tecknat ett utvärderingskontrakt med en av världens största producenter av äppeljuice i Polen. Kontraktet gäller utvärdering av juiceCEPT® vid behandling av morötter med målsättningen att öka extraktionen av betakaroten och samtidigt förbättra de sensoriska kvalitetsegenskaperna.Accademia Olearia, en väletablerad olivoljeanläggning på Sardinien, utvärderar oliveCEPT® med ett ordervärde förutsatt verifiering på 140 000 euro. OliveCEPT®-enheten installeras i oktober.ArcAromas personal/nyckelpersoner och styrelse förvärvade teckningsoptioner. Teckningstiden avslutades den 15 september. Styrelse och personal tecknade totalt 701 000 optioner för priset 0,38 kr per option.Väsentliga händelser efter periodens utgångArcAroma tecknade det första avtalet i Portugal med olivoljeproducenten Fio Dourado gällande leverans och installation av två oliveCEPT®-enheter.One & Olive, en väletablerad olivoljeproducent i Grekland, har tecknat ett utvärderingsavtal med ArcAroma om att installera två oliveCEPT® ODIN-enheter. Om testresultaten från olivoljesäsongen är framgångsrika är målet att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter från ArcAroma.Johan Möllerström, VD i ArcAroma, förvärvade via bolag 1 700 000 aktier i ArcAroma av PL Holding AB vilket motsvarar 13,7 procent. Grundaren Pär Henriksson är huvudägare i PL Holding och innehar totalt efter transaktionen, privat och via PL Holding, 621 400 aktier vilket motsvarar 5,0 procent och gör honom till näst största ägare.Dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020.ArcAroma har förlängt ett befintligt utvärderingsavtal om oliveCEPT® med en av de ledande olivoljeproducenterna i Kina. På grund av kundens nyligen gjorda justeringar i produktionslinjen påbörjas nu en ny utvärdering.ArcAroma inledde utvärdering av totalt 15 oliveCEPT® hos kunder under olivsäsongen 2020.ArcAromas utvärdering av juiceCEPT® hos en global juiceproducent i Polen som ordertecknades enligt ovan, senarelades med anledning av ökning av Covid-19 i Europa.                                                                           
Finansiell översiktKoncern
Moderbolag
VD har ordet”ArcAroma har en god finansiell ställning och är väl förberedda på att agera utifrån en fortsatt osäker marknad – vi har lyckats leverera oliveCEPT® enligt plan.” För ytterligare information, vänligen kontakta:Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.comCertified AdviserBolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2020 klockan 08:30 CET.Hela Delårsrapport januari-september 2020 finns som bilaga.BilagaAAP Delårsrapport 2020 Q3

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.