• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Aktia uppdaterar bolagsstämmokallelsen och vidtar åtgärder för att säkerställa genomförandet av bolagsstämman

Aktia uppdaterar bolagsstämmokallelsen och vidtar åtgärder för att säkerställa genomförandet av bolagsstämman

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
2.4.2020 kl. 16.15
Aktia uppdaterar bolagsstämmokallelsen och vidtar åtgärder för att säkerställa genomförandet av bolagsstämmanAktia Bank Abp förhåller sig allvarligt till coronaviruset och uppdaterar vissa punkter i den initiala bolagsstämmokallelsen (kallelsen publicerades som börsmeddelande 24.2.2020) för att säkerställa att den ordinarie bolagsstämman kan genomföras 16.4.2020. Bolagsstämman ordnas under specialarrangemang och vi hoppas på aktieägarnas förståelse för att få erforderliga beslut till stånd.Platsen för Aktia Bank Abp:s bolagsstämma har flyttats till Aktia Bank Abp:s huvudkontor, Mannerheimvägen 14 A, Helsingfors. Bolagsstämman kan genomföras endast med iakttagande av de samlingsbegränsningar och övriga myndighetsföreskrifter som gäller till en följd av coronavirusepidemin och vi avråder därför starkt aktieägare från att delta på plats i bolagsstämman. Aktia Bank vidtar därtill en rad åtgärder för att försäkra sig om att bolagsstämman kan ordnas så tryggt som möjligt för de personer som bör vara på plats för genomförandet av bolagsstämman. Bolagsstämman kommer att hållas så kort och koncis som möjligt genom att talturer förkortas betydligt. Ingen servering ordnas i samband med den fysiska stämman.Aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 2.4.2020 registrerats i bolagets aktieägarförteckning kan istället för att delta på plats i bolagsstämman förhandsrösta i de ärenden som bolagsstämman behandlar samt i realtid följa med bolagsstämman via nätet.FörhandsröstningAktieägare som har ett värdeandelskonto i Finland kan utan att närvara vid bolagsstämman rösta på förhand via Aktias Internetsidor www.aktia.com gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista. Aktieägare kan förhandsrösta under tiden 2.4-8.4.2020 klockan 16.00. För förhandsröstning behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto. Det finns t.ex. i nätbanken samt på värdeandelkontoutdraget. Aktieägare som förhandsröstat kan inte använda frågerätten eller rätten att kräva omröstning på bolagsstämman och hens möjlighet att rösta ifråga om ett förslag som ändrats efter att förhandsröstningen inletts kan begränsas, med mindre än att hen personligen eller via ombud deltar i stämman på plats (vilket under rådande omständigheter inte är att rekommendera).Förhandsrösterna noteras om det på bolagsstämmoplatsen blir omröstning och under förutsättning att aktieägaren varit antecknade i den aktieägarförteckning som Euroclear Finland Oy för på bolagsstämmans avstämningsdag 2.4.2020. Under tiden för förhandsröstning kan aktieägare ta ställning till de agendapunkter hen önskar och under förhandsröstningsperioden även ändra avgivna röster. Aktieägaren kan även skriva ut en bekräftelse på de förhandsröster hen avgett.Den elektroniska bolagsstämmotjänsten för anmälan och förhandsröstning är kostnadsfri för aktieägarna och fungerar via en skyddad internetförbindelse på motsvarande sätt som t.ex. nätbanksförbindelsen (SSL-teknik).Möjlighet att följa stämman via nätetAktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 2.4.2020 registrerats i bolagets aktieägarförteckning kan i realtid följa med bolagsstämman via nätet. Aktieägare kan registrera sig till webbsändningen på adressen https://ir.innovatics.fi/ir/sv-FI/aktia/Agm/Registration/2020_1/Accept. Vi rekommenderar att man registrerar sig i god tid före bolagsstämman.Aktieägare kan sända in frågor till bolaget på förhand under adressen ir@aktia.fi senast 8.4.2020. Talturerna uppgörs i mån av möjlighet så att på förhand inlämnade frågor besvaras i talturerna.Styrelsens förslag till dividendutdelning har ändrats genom ett separat börsmeddelande 2.4.2020.Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till styrelsesammansättning har kompletterats genom ett separat börsmeddelande 25.3.2020.Aktia Bank Abp
Styrelsen
Mera information:
Lasse Svens, styrelsens ordförande, tfn 020 786 1411
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com
Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.