Ageas plaatst met succes EUR 750 miljoen aan Restricted Tier 1 Notes

Ageas SA/NV plaatste vandaag met succes achtergestelde schuldeffecten in de vorm van Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Temporary Write-Down Restricted Tier 1 Notes (de “Notes”) voor een bedrag van EUR 750 miljoen. De uitgifte kende ruime belangstelling en werd meer dan vijf keer overingeschreven.De Notes zullen worden uitgegeven in coupures van EUR 200.000 met een vaste couponrente van 3,875% jaarlijks betaalbaar met reset in juni 2030 (geen step-up) en daarna om de 5 jaar. De Notes hebben geen geplande vervaldatum en kunnen, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, niet worden terugbetaald door ageas SA/NV vóór de periode van zes maanden voorafgaand aan juni 2030.De Notes zullen in aanmerking komen als Restricted Tier 1-kapitaal voor zowel Ageas Groep als ageas SA/NV volgens de Europese kapitaalvereisten voor verzekeraars onder Solvency II en er wordt verwacht dat ze een rating van BBB krijgen bij Standard & Poor’s en BBB- bij Fitch.Er werd een aanvraag ingediend om de Notes op te nemen op de officiële lijst en toegelaten te worden tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs. Er wordt verwacht dat ze uitgegeven zullen worden op 10 december 2019.De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Notes zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de solvabiliteit van de Groep en haar operationele dochterondernemingen te versterken, waaronder ook het vervangen van gereglementeerd kapitaal dat gekwalificeerd wordt als ‘grandfathered’ onder de huidige Solvency II regelgeving.CEO Bart De Smet van Ageas zei: ”We zijn erg tevreden met het resultaat van de uitgifte van dit tweede belangrijke financieringsinstrument door Ageas dit jaar. Het succes ervan wijst op het vertrouwen van de investeerders in de toekomst van ons bedrijf en ons vermogen om resultaat te boeken.”Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag is in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. De Groep stelt meer dan 45.000 mensen te werk en rapporteerde in 2018 jaarlijkse instromen van meer dan EUR 34 miljard (alle cijfers aan 100%).DisclaimerDEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. ageas SA/NV neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige staatsburgers van de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 niet op ageas SA/NV van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investment professionals” van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.Uitsluitend ten behoeve van de procedures voor de goedkeuring van producten van elke ontwikkelaar, hebben de ontwikkelaars vastgesteld dat: (i) de doelmarkt voor de effecten waarnaar hierin wordt verwezen uitsluitend in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten is en (ii) alle kanalen voor de distributie van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten geschikt zijn. Er is geen Essentiële-Informatiedocument opgesteld vereist door de PRIIPs Verordening gezien de effecten waarnaar hierin wordt verwezen niet beschikbaar zijn voor niet-professionele cliënten in de Europese Economische Ruimte. Geen verkoop van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen mag plaatsvinden aan niet-professionele cliënten.De effecten zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd.De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België.Dit persbericht betreft reclame en geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129. Het prospectus met betrekking tot de effecten waarnaar hierin wordt verwezen zal (eens gepubliceerd) beschikbaar zijn op https://www.ageas.com/investors/offering-documents-library.BijlagePdf-versie van het persbericht

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.