AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction

Årsstämma i AB Traction (publ)
Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 6 maj 2020 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast den 29 april 2020. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, via-email: post@traction.se eller i nödfall på telefon 08-506 289 00. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.
I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har Traction beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:
Ingen förtäring eller dryck serveras.Vi uppmanar aktieägare att avstå från att ta med biträden om dessa kan avvaras.Antalet övriga närvarande från styrelse och personal kommer att minimeras.Vi påminner särskilt om rätten att delta genom ombud med orginalfullmakt.FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 6 maj 2020
1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordningen vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Vd:s anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
    koncernrevis­ionsberättelsen
9. Frågestund
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern­balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor
12. Fastställande av antal styrelseledamöter. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Bemyndigande till styrelsen
a. att besluta om återköp av egna aktier,
b. att besluta om överlåtelse av egna aktier
16.Stämman avslutas
BESLUTSFÖRSLAG
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström.
Utdelning (punkt 10 b)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2020. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 13 maj 2020.
Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 120 000 kr per ordinarie ledamot som ej är anställd i bola­get. Inget arvode utgår för styrelsens ordförande. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.
Styrelse (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman fastställer att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter; omval av: Bengt Stillström samt Petter Stillström. Nyval av Henrik Lange och Jonas Olavi. Till styrelseordförande föreslås Bengt Stillström. Anders Eriksson, Maria Linde, Peter Malmqvist har avböjt omval.
Presentation av de föreslagna nya ledamöterna:Henrik Lange, Civilekonom, född 1961, är i dagsläget rådgivare samt arbetar med styrelsearbete. Henrik har arbetat de senast drygt 30 åren inom industribolag bland annat som VD för Gunnebo och Johnson Pump samt ett antal ledande befattningar på SKF såsom divisionschef för Industridivisionen samt som CFO. Henrik sitter idag i styrelsen för Alfa Laval, IPCO, Thomas Concrete Group, Velux A/S samt Tysk-Svenska Handelskammaren. Vare sig Henrik eller någon av hans närstående äger aktier i Traction.Jonas Olavi, Fil.Mag. i Nationalekonomi,  född 1967,  är föreslagen som styrelseledamot i det noterade fastighetsbolaget Kungsleden. Jonas var tidigare allokeringschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och har dessförinnan arbetat som chefsaktie- och räntestrateg på Nordea, varit VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder AB samt Delphi Fonder AB. Jonas har haft flera ledande befattningar från finansiella företag. Jonas är börskrönikör i tidningen Aktiespararen och driver podden Börssnack. Vare sig Jonas eller någon av hans närstående äger aktier i Traction.Revisor (punkt 13)
Styrelsen föreslår omval av Mazars SET Revision, som har utsett Anders Bergman som huvudansvarig revisor.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)Styrelsen föreslår riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2020 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Traction är unikt. Bolagets vd är också största ägare, direkt och indirekt via ägande genom bolag. Bolaget har en mycket liten grupp anställda och därför ingen koncernledning utöver vd, varför riktlinjerna för ersättning till vd också gäller bolagsledningen.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen består av följande komponenter:
Den fasta lönen ska bestå av kontant lön. Rörlig lön utgår ej.
För vd:s pension reserveras årligen ett belopp, som årligen räknas upp med ränta. För detta åtagande behöver inte Traction göra någon avsättning, eftersom tillräckliga medel för att säkerställande av beloppet finns redan avsatt i Tractions pensionsstiftelse.
Övriga eventuella förmåner ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen.Den sammanlagda ersättningen till vd skall alltid understiga en motsvarande marknadsmässig ersättning.Villkor vid uppsägning
Det finns ingen avtalad kortaste uppsägningstid. Avgångsvederlag kan ej utgå.
Arvode till styrelseledamöter
Tractions stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode.
Berednings- och beslutsprocessStyrelsen utgör i sin helhet ersättningsutskott, med undantag för att styrelseledamöter som också är ledande befattningshavare i bolaget inte deltar i arbetet eller närvarar vid beslut.Frångående från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.
Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.
Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala anta­let aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläg­gas kontant.Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:
Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till vd Petter Still­ström, AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, eller mail till post@traction.se.
Övrigt
Bolagets vd föreslås ha rätt att företa redaktionella justeringar och ändringar som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket av bolagsstämmans beslut och bemyndigande.
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (p. 8 på årsstämmans dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.traction.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 200 000 aktier av serie B motsva­rande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.Stockholm i april 2020AB Traction (publ)
Styrelsen
Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent­liggörande den 5 april 2020.BilagaKallelse Årsstämma i AB Traction 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.