AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Kauno energija“ valdybos 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 2020-10-1 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.Susirinkimo data – 2020 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val., vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimų projektai:AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2019 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.Sprendimo projektas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2019 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).2. AB „Kauno energija“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.Sprendimo projektas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2019 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).3. AB „Kauno energija“ atlygio politikos patvirtinimas.Sprendimo projektas – patvirtinti AB „Kauno energija“ atlygio politiką (pridedama).AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2020 m. balandžio 23 d. dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu s.meskauskas@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 29 d. darbo pabaigos (16.30 val.).Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., iki 2020 m. balandžio 30 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 15 d.Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2020 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu s.meskauskas@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 23 d. darbo pabaigos (16.30 val.).Nuo 2020 m. balandžio 6 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., arba Bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas (ir nėra galimybių numatyti ar jo galiojimas nebus pratęstas) – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje www.kaunoenergija.lt/bendroves-veikla/ skiltyje „Informacija investuotojams / Esminiai įvykiai“ pateikiama informacija, o dėl pasiūlymų dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu.Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė       Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855PriedaiFinansinės ataskaitos_2019 (su priedais)2019 m. Pelno paskirstymo projektasBendrasis balsavimo biulletenis 20200430Atlygio politika

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.